Bezpieczeństwo narodowe

Ogólna charakterystyka

Analiza obszaru bezpieczeństwa państwa, szczególnie w obliczu nowych, współczesnych zagrożeń wskazuje, że istnieje duża potrzeba organizacji systemowego kształcenia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym w szczególności zarządzania kryzysowego. Doświadczenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wskazują na duże potrzeby sektora administracji publicznej, gospodarczej i społecznej w zakresie wykwalifikowanej kadry przygotowanej do pracy na stanowiskach wymagających specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności praktycznego zarządzania bezpieczeństwem. Odpowiedzią na wskazane zapotrzebowanie są interdyscyplinarne studia podyplomowe organizowane przez Uniwersytet Warszawski przy wsparciu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Absolwenci Podyplomowych Studiów będą przygotowani do realizacji zadań w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem podmiotów administracji publicznej i działalności komercyjnej, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, ochrony infrastruktury krytycznej i informacji niejawnych oraz danych osobowych, w szczególności zdobędą umiejętności sporządzania dokumentów planistycznych i procedur ciągłości działania. Zakres umiejętności absolwenta będzie obejmował zarówno zdolności reagowania w sytuacjach kryzysowych, jak i dbałości o bezpieczeństwo w ramach profilaktyki zagrożeń.

 1. Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego państwa,
 2. Komunikacja społeczna,
 3. Ocena ryzyka i zarządzanie nim,
 4. Współpraca międzynarodowa w zakresie zarządzania kryzysowego,
 5. Planowanie cywilne,
 6. Logistyka w zarządzaniu kryzysowym,
 7. Współpraca cywilno-wojskowa,
 8. Ochrona infrastruktury krytycznej,
 9. Wprowadzenie do systemu bezpieczeństwa narodowego
 10. Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych,
 11. Stany nadzwyczajne i nie zwyczajne,
 12. Współpraca krajowa w ramach systemu zarządzania kryzysowego,
 13. Sektor prywatny w ochronie infrastruktury państwa,
 14. System zarządzania kryzysowego oraz świadomość sytuacyjna w zarządzaniu kryzysowym
 15. Zabezpieczenie techniczne w obiektach infrastruktury krytycznej
 16. Cyberbezpieczeństwo
 17. Współczesne zagrożenia terrorystyczne
 18. Studium przypadku
 19. Wizyty studyjne w CZK

   Informacje o programie

   Czas trwania studiów:
   2 semestry (256 godzin dydaktycznych)
   Czesne:
   4 800 PLN (płatne do 30.11.2022)

   Możliwość rozłożenia płatności na dwie raty:

   I rata – 2 400 PLN płatne do 30.11.2022 r.
   II rata – 2 400 PLN płatne do 28.02.2022 r.

   Kierownik Studiów / opiekun merytoryczny:
   Dr Bolesław Stanejko – b.stanejko@uw.edu.pl

   Administracja studiów:
   Anna Bałdyga – am.baldyga@uw.edu.pl | + 48 22 55 22 922

   O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń w systemie IRK oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 PLN.
   Termin rejestracji w systemie IRK:

   15.08.2022 – 31.08.2022 (irk.oferta.uw.edu.pl)
   Spis wymaganych dokumentów:

   • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z
    systemu IRK
   • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów
    wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo
    dyplomu inżyniera, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej
    zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo
    oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego
    informacje poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym
    tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia
    studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym
    zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub
    uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów
    wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem
    skreślenia z listy uczestników Studiów
   • curriculum vitae (CV) – preferowany szablon CV Europass,
   • list motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania
    ofertą studiów podyplomowych – motywacja do pełnienia roli
    specjalisty ds. zarządzania bezpieczeństwem

   Limit miejsc:
   35 (minimalna liczba uczestników 30)

   Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:
   Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualne
   konto widoczne w systemie IRK w trakcie trwania tury rejestracji, nie
   później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji
   tj. 01.09.2022r.

   Harmonogram rekrutacji:

   • Termin rejestracji internetowej w systemie IRK: 15.08.2022 r. –
    31.08.2022 r.
   • Termin ogłoszenia wyników: 12.09.2022 r.
   • Termin składania dokumentów: dostarczenie dokumentów od
    05.09.2022 r. do 09.09.2022. Dokumenty należy złożyć osobiście
    lub przesłać w wyznaczonym terminie (decydująca jest data
    wpływu do jesnostki) na adres Wydział Nauk Politycznych i
    Studiów Międzynarodowych, Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-
    927 Warszawa, Gmach Audytoryjny, pokój nr 12 z dopiskiem: AB
    „Bezpieczeństwo narodowe”.

   W przypadku nie wypełnienia limitu miejsca w I turze:

   • Termin rejestracji internetowej w systemie IRK: 13.09.2022 r. –
    29.09.2022 r.
   • Termin ogłoszenia wyników: 03.10.2022 r.
   • Termin składania dokumentów: dostarczenie dokumentów od
    04.10.2022 r. do 07.10.2022.

   Perspektywy zatrudnienia

   Administracja rządowa

   Administracja sAMORZĄDOWA

   Firmy Consultingowe

   media

   Instytucje i organizacje międzynarodowe

   sEKTOR ENERGETYCZNY

   Doradztwo polityczne

   sŁUŻBY SPECJALNE

   Kontakt - administracja studiów:

   Anna Bałdyga
   am.baldyga@uw.edu.pl
   + 48 22 55 22 922

   Partner kierunku: