Polityka kulturalna i zarządzanie w kulturze

Opis kierunku

Studia II stopnia realizowane na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych to pierwsze i jedyne tego typu studia w Polsce.

Studia opracowane i prowadzone w formule współpracy z innymi jednostkami UW: Wydział Polonistyki – Instytut Kultury Polskiej, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce, Wydział Zarządzania, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Centrum Europejskim UW. Kompleksowa oferta łącząca wiedzę humanistyczną i społeczną w zakresie nauk o polityce i administracji, nauk o stosunkach międzynarodowych, nauk o zarządzaniu i jakości, ekonomii i finansów, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.

Atrakcyjność studiów polega na połączeniu zajęć ze specjalistami wielu dziedzin zajmujących się relacjami kultury i polityki oraz praktykami kultury.

Duży nacisk zostanie położony na praktyczny element „doświadczania kultury”, który umożliwi studentom zarówno bierne, jak i czynne uczestnictwo w kulturze. Studenci będą realizować indywidualne projekty związane z kulturą w formie tutoriali, mając dostęp do wybranych przez siebie tutorów i instytucji kultury. Dodatkowo mogą rozszerzać treści swoich programów studiów o wybrane przedmioty ogólnouniwersyteckie. Dla chcących możliwość przygotowania i obrony pracy magisterskiej w języku angielskim.

Oferta programu studiów koncentruje się na połączeniu trzech modułów, kreujących interdyscyplinarność kierunku, gwarantujących połącznie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności kierowania polityką kulturalną i zarządzania w kulturze:


I moduł – Polityka kulturalna i międzynarodowe stosunki kulturalne
II moduł – Kultura i sztuka
III moduł – Ekonomia i zarządzanie w kulturze


Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów.

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-22.07.2024
Rozmowa kwalifikacyjna: 2930.07.2024

Ogłoszenie wyników: 01.08.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 02, 05-06.08.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 12-13.08.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 19.08.2024-12.09.2024
Rozmowa kwalifikacyjna: 1920.09.2024

Ogłoszenie wyników: 24.09.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27, 30.09.2024

Wybierając politykę kulturalną i zarządzanie w kulturze…

Program studiów

Szczegółowy program studiów – kliknij tutaj
Skrócony program studiów – kliknij tutaj

I moduł – Polityka kulturalna i międzynarodowe stosunki kulturalne
II moduł – Kultura i sztuka
III moduł – Ekonomia i zarządzanie w kulturze

Przykładowe przedmioty:

 • Polska polityka kulturalna w XX i XXI wieku
 • Międzynarodowe stosunki kulturalne
 • Wiedza o kulturze
 • Zarządzanie w kulturze
 • Ekonomia kultury
 • Doświadczanie kultury – dwusemestralny przedmiot praktyczny

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o artykuł naukowy, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 50 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań omawianego zjawiska – 0-20 pkt.;
 • rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-20 pkt.;
 • posługiwania się kategoriami z zakresu polityk publicznych – 0-5 pkt.;
 • języka, stylu i kompozycji wypowiedzi – 0-5 pkt.

Artykuły do rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Hanna Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe jako element soft power państw;
 2. Daniel Przastek, Polityka kulturalna w Polsce (i na świecie).

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając politykę kulturalną i zarządzanie w kulturze!

Przyjdź na politykę kulturalną jeśli

 • interesują Cię sposoby interakcji instytucji rządowych, organizacji kulturalnych i społeczności w celu wspierania i kształtowania sztuki, dziedzictwa i innych praktyk kulturalnych.
 • chcesz badać historię, teorię i praktykę polityki kulturalnej.
 • chciałbyś w przyszłości pracować w takich dziedzinach, jak administracja sztuką czy dyplomacja kulturalna.
Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Jestem zainteresowany(a) karierą w administracji artystycznej, dyplomacji kulturalnej i posiadam wykształcenie w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub nauk społecznych.

Absolwent(ka)

Posiadam solidną wiedzę na temat historii, teorii i praktyki polityki kulturalnej. Jestem w stanie ocenić programy i polityki kulturalne dzięki mojej wiedzy na temat kontekstów prawnych, ekonomicznych i społecznych, w których funkcjonują polityki kulturalne.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent studiów posiada rozszerzoną (w stosunku do studiów I stopnia) wiedzę dotyczącą funkcjonowania i przenikania się sfery polityki i kultury. Rozumie reguły i znaczenie polityki kulturalnej jako kreowanej i wdrażanej polityki publicznej, a także sposoby i kierunku zarządzania w kulturze.

Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności pozwalające na dokonywanie samodzielnych, pogłębionych analiz i syntez procesów zachodzących w publicznym życiu kulturalnym, kompetentne, zgodne z zasadami etyki kierowanie zespołami ludzkimi i podejmowanie decyzji zarządczych w instytucjach kultury. Osoby kończące studia będą znać podstawowe instrumenty pracy w tym obszarze (prawne, finansowe, zarządczo-projektowe), mieć wiedzę i świadomość teoretyczną i historyczną związaną z kulturą, zarówno w rozumieniu antropologicznym, jak i artystycznym, oraz umiejętności praktycznego współdziałania z ludźmi tworzącymi kulturę.

Absolwenci mogą podjąć pracę państwowych i samorządowych, unijnych oraz międzynarodowych instytucjach kultury i urzędach zarządzających polityką kulturalną, w tym także w trzecim sektorze. Ponadto mogą świadczyć pracę polegającą na zarządzaniu kulturą na poziomie prywatnym (producent; impresario; agent/menadżer twórcy i artysty). Absolwent nabywa poszerzone umiejętności do organizowania wydarzeń kultury, a także potrafi zaprezentować w formie performatywnej wybrany przez siebie projekt z dowolnego segmentu kultury. Absolwent ma również ukształtowane nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do pracy badawczej i kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę