Bezpieczeństwo wewnętrzne - II stopień

Wybierz bezpieczeństwo wewnętrzne jeśli… masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

…szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Zagadnienia kwalifikacyjne

Zagadnienia szczegółowe egzaminu pisemnego w formie testowej:

 • Administracja publiczna właściwa w zakresie spraw bezpieczeństwa
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Naczelne organy państwowe (Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej) w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem przestępczości
 • Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa
 • Policja i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
 • Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej.
 • Rola aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń z mocą ustawy, aktów prawa miejscowego) w regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Rola kryminalistyki w procesie zapobiegania oraz wykrywania przestępstw
 • System penitencjarny w Polsce: podstawowe pojęcia oraz ustawodawstwo
 • Stany nadzwyczajne w prawodawstwie w Polsce
 • Terroryzm jako zagrożenie dla państw
 • Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa

  Proponowana literatura:

  • Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka- czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
  • Misiuk A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014
  • Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012
  • Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013
  • Sulowski S. (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
  • Sulowski S., M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009
  • Szymanowski T., Migdał J., Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
  • Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011

  Ogólna charakterystyka

  Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

  Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego. Kandydaci na studia zaoczne kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów. Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji: 

  • Bezpieczeństwo energetyczne,
  • Zarządzanie kryzysowe.

  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. 

  Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

  Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

  Skrócone programy studiów dla danych specjalizacji (studia stacjonarne):

  Skrócone programy studiów dla danych specjalizacji (studia niestacjonarne, zaoczne):

  Przykładowe przedmioty

  Bezpieczeństwo ekonomiczne

  Odnawialne źródła energii

  Społeczna percepcja zagrożeń

  Migracje we współczesnym świecie

  Bezpieczeństwo cybernetyczne

  Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi

  Strategie zapobiegania przestępczości

  Rozwiązywanie konfliktów

  Opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne)

  Płatność jednorazowa

  Płatność na raty

  Opłata za pierwszy rok studiów – 5 700 zł

  Opłata za drugi rok studiów – 5 700 zł

  Łączny koszt studiów – 11 400 zł

  Opłata za pierwszy rok studiów – 6 000 zł
  ( I rata – 3 000 zł, II rata – 3 000 zł)

  Opłata za drugi rok studiów – 6 000 zł
  ( I rata – 3 000 zł, II rata – 3 000 zł)

  Studia stacjonarne prowadzone są bezpłatnie. Więcej informacji odnośnie opłat za studia niestacjonarne (zaoczne) – TUTAJ

  Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego WNPiSM

  Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

  Kamil Wiśniewski

  Specjalista ds. bezpieczeństwa,
  Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to brama do zrozumienia świata zakulisowych intryg, walki białego wywiadu, dezinformacji. Współczesny świat zmienił wektor bezpieczeństwa z odwiecznie znanych zagrożeń – otwartego konfliktu zbrojnego na zupełnie nowe, nieznane szerszej publiczności pola: energetykę, środowisko naturalne, bezpieczeństwo cyfrowe, komunikację. Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, pozwoliły mi zrozumieć złożoność współczesnego świata. A przynajmniej dostrzec go. Bo kto go rozumie? Na pewno jednak dały mi narzędzia do jego analizy, które obecnie wykorzystuje w życiu zawodowym.

  Anna Szymańska

  Funkcjonariusz,
  Służba Ochrony Państwa

  Magister nauk o bezpieczeństwie (2016), absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki studenckie realizowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie odbyła staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy. W latach 2014 – 2018 pracowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Od 2018 roku funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, później Służby Ochrony Państwa. Prowadziła również szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, które były organizowane dla pracowników KRUS.

  Perspektywy zatrudnienia

  Funkcjonariusz

  Doradca

  Specjalista ds. imprez masowych

  Administracja Państwowa i samorządowa

  Urzędnik

  Audytor

  Wybierz bezpieczeństwo wewnętrzne już teraz!