Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Kierunek jest prowadzony w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym (zaocznym – weekendowym).

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników egzaminu pisemnego. Kandydaci na studia zaoczne kwalifikowani są na podstawie złożonych dokumentów. Studia trwają cztery semestry, zaś od drugiego semestru studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji: 

 • Bezpieczeństwo energetyczne,
 • Zarządzanie kryzysowe.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. 

Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Program kształcenia łączy walory klasycznych studiów uniwersyteckich, dających stosowną podbudowę teoretyczną i metodologiczną z odpowiedzią na konieczność kształcenia w wyspecjalizowanych, praktycznych dziedzinach dotyczących bezpieczeństwa jednostki, społeczności oraz instytucji związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej.

Studia stacjonarne

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2023 – 19.07.2023
Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna: 26.07.2023

Ogłoszenie wyników: 28.07.2023

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 31.07-02.08.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 03-04.08.2023
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2023

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 17.08.2023 – 11.09.2023
Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna: 20.09.2023

Ogłoszenie wyników: 22.09.2023

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27-28.09.2023

Studia niestacjonarne (zaoczne)

I TURA REKRUTACJI
Rejestracja: 06.06.2023 – 19.07.2023
Ogłoszenie wyników: 28.07.2023

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 31.07-02.08.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 03-04.08.2023
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2023

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)
Rejestracja: 17.08.2023 – 11.09.2023
Ogłoszenie wyników: 22.09.2023

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27-28.09.2023

Wybierając bezpieczeństwo wewnętrzne…

Program studiów

Bezpieczeństwo energetyczne
Zarządzanie kryzysowe

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów w formie stacjonarnej - kliknij tutaj 

Skrócony program studiów w formie niestacjonarnej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Regulacje w sektorze energetycznym
 • Odnawialne źródła energii
 • Polityka Energetyczna Polski
 • Planowanie i finansowanie inwestycji w sektorze energetycznym
 • Megatrendy w sektorze energii
 • Polityka klimatyczno-energetyczna UE
 • Polityki energetyczne współczesnych państw

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów w formie stacjonarnej - kliknij tutaj 

Skrócony program studiów w formie niestacjonarnej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Pozarządowe formy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Analiza informacji w systemie bezpieczeństwa państwa
 • Instytucje zarządzania kryzysowego w Polsce na tle porównawczym
 • Przestępczość transgraniczna i handel ludźmi
 • Infrastruktura i logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Klęski żywiołowe i awarie techniczne
 • Rozwiązywanie konfliktów

Zagadnienia kwalifikacyjne

Zagadnienia
Proponowana literatura

Zagadnienia szczegółowe egzaminu pisemnego w formie testowej:

 • Administracja publiczna właściwa w zakresie spraw bezpieczeństwa
 • Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce
 • Naczelne organy państwowe (Prezydent RP, Rada Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Obrony Narodowej) w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Podstawowe pojęcia związane z zapobieganiem przestępczości
 • Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa
 • Policja i służby specjalne w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
 • Problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach Unii Europejskiej.
 • Rola aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń z mocą ustawy, aktów prawa miejscowego) w regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Rola kryminalistyki w procesie zapobiegania oraz wykrywania przestępstw
 • System penitencjarny w Polsce: podstawowe pojęcia oraz ustawodawstwo
 • Stany nadzwyczajne w prawodawstwie w Polsce
 • Terroryzm jako zagrożenie dla państw
 • Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa
 • Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka- czyli rzecz o metodach śledczych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011
 • Misiuk A. (red.), Wybrane problemy bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014
 • Misiuk A., Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce: zarys dziejów (od X wieku do współczesności), Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2012
 • Misiuk A., Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa 2013
 • Sulowski S. (red.), Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego w wybranych państwach, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013
 • Sulowski S., M. Brzeziński (red.), Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa: wybrane zagadnienia, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009
 • Szymanowski T., Migdał J., Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna, Wolters Kluwer, Warszawa 2014
 • Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warszawa 2011

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając bezpieczeństwo wewnętrzne!

Przyjdź na bezpieczeństwo wewnętrzne jeśli… 

 • masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

 • szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesują mnie kwestie związane z bezpieczeństwem takie jak terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne czy ochrona infrastruktury krytycznej.

Absolwent(ka)

Mam wiedzę i umiejętności, aby podjąć pracę i być ekspertem w sektorze bezpieczeństwa m. in. jako funkcjonariusz służb, urzędnik państwowy albo doradca ds. bezpieczeństwa.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych, politycznych i psychologicznych oraz umiejętność konfrontowania jej z elementami rzeczywistości wpływającej na stan bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego. Dysponuje odpowiednim zakresem wiedzy humanistycznej, umiejętnością rozumienia idei i złożoności bezpieczeństwa oraz wyboru optymalnego w danych warunkach działania. Absolwent uwzględnia ryzyko i przewiduje skutki podejmowanych decyzji, rozwiązuje złożone problemy zawodowe, planuje samodzielną działalność zawodową (w tym związaną z powołaniem własnego podmiotu gospodarczego), kreatywnie uczestniczy w pracy zespołowej oraz kieruje zespołami ludzkimi. Absolwent potrafi uzasadnić podjęte działania i decyzje a jednocześnie umie ponosić za nie odpowiedzialność.

Absolwenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNPiSM UW

 • Kamil Wiśniewski - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to brama do zrozumienia świata zakulisowych intryg, walki białego wywiadu, dezinformacji. Współczesny świat zmienił wektor bezpieczeństwa z odwiecznie znanych zagrożeń – otwartego konfliktu zbrojnego na zupełnie nowe, nieznane szerszej publiczności pola: energetykę, środowisko naturalne, bezpieczeństwo cyfrowe, komunikację. Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, pozwoliły mi zrozumieć złożoność współczesnego świata. A przynajmniej dostrzec go. Bo kto go rozumie? Na pewno jednak dały mi narzędzia do jego analizy, które obecnie wykorzystuje w życiu zawodowym.

 • Anna Szymańska - Funkcjonariusz, Służba Ochrony Państwa

  Magister nauk o bezpieczeństwie (2016), absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki studenckie realizowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie odbyła staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy. W latach 2014 – 2018 pracowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Od 2018 roku funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, później Służby Ochrony Państwa. Prowadziła również szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, które były organizowane dla pracowników KRUS.

 • Kamil Wiśniewski - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to brama do zrozumienia świata zakulisowych intryg, walki białego wywiadu, dezinformacji. Współczesny świat zmienił wektor bezpieczeństwa z odwiecznie znanych zagrożeń – otwartego konfliktu zbrojnego na zupełnie nowe, nieznane szerszej publiczności pola: energetykę, środowisko naturalne, bezpieczeństwo cyfrowe, komunikację. Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, pozwoliły mi zrozumieć złożoność współczesnego świata. A przynajmniej dostrzec go. Bo kto go rozumie? Na pewno jednak dały mi narzędzia do jego analizy, które obecnie wykorzystuje w życiu zawodowym.

 • Anna Szymańska - Funkcjonariusz, Służba Ochrony Państwa

  Magister nauk o bezpieczeństwie (2016), absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki studenckie realizowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie odbyła staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy. W latach 2014 – 2018 pracowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Od 2018 roku funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, później Służby Ochrony Państwa. Prowadziła również szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, które były organizowane dla pracowników KRUS.

Opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne)

Płatność jednorazowa

Opłata za pierwszy rok studiów – 5 900 zł

Opłata za drugi rok studiów – 5 900 zł

Łączny koszt studiów – 11 800 zł

Płatność na raty

Opłata za pierwszy rok studiów – 6 200 zł
( I rata – 3 100 zł, II rata – 3 100 zł)

Opłata za drugi rok studiów – 6 200 zł
( I rata – 3 100 zł, II rata – 3 100 zł)

Studia stacjonarne prowadzone są bezpłatnie. Więcej informacji odnośnie opłat za studia niestacjonarne (zaoczne) – TUTAJ

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę