Bezpieczeństwo wewnętrzne

Opis kierunku

Wydział  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych otwiera od roku akademickiego 2024/25 nowy kierunek studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia, profil ogólnoakademicki, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. To kierunek, który kontynuuje najlepsze tradycje dotychczas oferowanego kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia o profilu praktycznym i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem kandydatów.  

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne w rankingu „Perspektywy 2023” zajął (podobnie jak w poprzednich latach) pierwsze miejsce w Polsce, wśród kierunków kształcących w zakresie bezpieczeństwa. Nasi wykładowcy prowadzący zajęcia dydaktyczne na kierunku zostali docenieni za jakość badań naukowych, dyscyplina nauki o bezpieczeństwie prowadzona na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych otrzymała najwyższą możliwą i rzadko przyznawaną kategorię A+. W roku 2020 kierunek przeszedł, z powodzeniem, ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. 

Decyzja o otworzeniu nowego kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, miała na celu stworzenie nowej koncepcji kształcenia oraz nowoczesnego programu studiów. Poprzedzona była szerokimi badaniami i konsultacjami ze studentami, wykładowcami, otoczeniem pracodawców. Przy projektowaniu nowego kierunku uwzględnione zostały współczesne wyzwania bezpieczeństwa (szczególnie dla państwa polskiego), zmiany na rynku pracy, wymogi nowoczesnego, innowacyjnego kształcenia i zmiany technologiczne (np.: cyberzagrożenia, rozwój sztucznej inteligencji itp.).  

Efektem tego jest stworzenie koncepcji kształcenia i programu studiów, które zakładają przekazanie nowoczesnej wiedzy ogólnoakademickiej sprofilowanej do potrzeb wymiaru bezpieczeństwa wewnętrznego i przygotowanie absolwentów do podjęcia studiów II stopnia. Jednak calem naszym było także zaoferowanie studiów kandydatom, którzy widzą swoją przyszłość zawodową w sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego: instytucji państwowych, administracji państwowej, sektora prywatnego. Na nowym kierunku studiów wzmocniliśmy kształcenie kompetencji i umiejętności praktycznych, które są niezbędne na rynku pracy. Studenci poznają tu różne wymiary bezpieczeństwa, uczą się identyfikować, analizować, prognozować zagrożenia, a także zarządzać bezpieczeństwem, kierować zespołami, które zapobiegają i zwalczają zagrożenia. Na ostatnim roku studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 240 godzin, gdzie poznają realia pracy w sektorze bezpieczeństwa w licznych instytucjach, z którymi współpracuje Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.  

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne zakłada ofertę 3 nowych, atrakcyjnych specjalizacji: 

 • Zarządzanie kryzysowe
 • Służby mundurowe 
 • Cyberprzestępczość

Taka oferta specjalizacji bardzo dobrze wpisuje się w nowe trendy i wymogi aktywności zawodowej w sektorze bezpieczeństwa. Pozwala studentom na rozwijanie zainteresowań, profiluje kompetencje, przybliża specyfikę pracy w tych trzech wymiarach. 

Liczę, że nowy kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, bardzo dobrze realizuje oczekiwania studentów, będzie atrakcyjnym miejscem rozwijania zainteresowań związanych z bezpieczeństwem i jego zagrożeniami, a także pozwoli nabyć kompetencje i umiejętności umożliwiające znalezienie atrakcyjnej pracy w sektorze bezpieczeństwa. Studia trwają 6 semestrów i są oferowane zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnych (zajęcia w 8 weekendów na semestr). 

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-10.07.2024
Ogłoszenie wyników: 22.07.2024

Terminy przyjmowania dokumentów:
I termin: 23-25.07.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 26, 29.07.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 30-31.07.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

Wybierając bezpieczeństwo wewnętrzne…

Program studiów (według specjalizacji)

Służby mundurowe
Służby mundurowe
Cyberprzestępczość

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów w formie stacjonarnej - kliknij tutaj 

Skrócony program studiów w formie niestacjonarnej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa
 • Zarządzanie służbami mundurowymi
 • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
 • Systemy policyjne na świecie
 • Uprawnienia służb mundurowych

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów w formie stacjonarnej - kliknij tutaj 

Skrócony program studiów w formie niestacjonarnej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa
 • Zarządzanie służbami mundurowymi
 • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
 • Systemy policyjne na świecie
 • Uprawnienia służb mundurowych

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów w formie stacjonarnej - kliknij tutaj 

Skrócony program studiów w formie niestacjonarnej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Aspekty kryminalistyczne i techniczne cyberprzestępczości
 • Cyberprzemoc
 • Prawne aspekty walki z cyberprzestępczością
 • Organizacja i zadania służb państwowych zwalczających cyberprzestępczość
 • Cyberprzestępczość w erze sztucznej inteligencji
 • Wywiad jawnoźródłowy w Internecie (OSINT 2.0)

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów w formie stacjonarnej - kliknij tutaj 

Skrócony program studiów w formie niestacjonarnej - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Zarządzanie kryzysowe we współczesnych państwach
 • System penitencjarny
 • Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w społecznościach lokalnych
 • Zachowania jednostki w sytuacjach ekstremalnych
 • Organizacja i technika pracy funkcjonariuszy instytucji publicznych
 • Negocjacje i mediacje w sytuacjach kryzysowych
 • Wizyty studyjne

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając bezpieczeństwo wewnętrzne!

Przyjdź na bezpieczeństwo wewnętrzne jeśli

 • masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa
 • chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi
 • szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa
Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesują mnie kwestie związane z bezpieczeństwem takie jak terroryzm, bezpieczeństwo energetyczne czy ochrona infrastruktury krytycznej.

Absolwent(ka)

Mam wiedzę i umiejętności, aby podjąć pracę i być ekspertem w sektorze bezpieczeństwa m. in. jako funkcjonariusz służb, urzędnik państwowy albo doradca ds. bezpieczeństwa.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

Absolwenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego WNPiSM UW

 • Kamil Wiśniewski - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to brama do zrozumienia świata zakulisowych intryg, walki białego wywiadu, dezinformacji. Współczesny świat zmienił wektor bezpieczeństwa z odwiecznie znanych zagrożeń – otwartego konfliktu zbrojnego na zupełnie nowe, nieznane szerszej publiczności pola: energetykę, środowisko naturalne, bezpieczeństwo cyfrowe, komunikację. Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, pozwoliły mi zrozumieć złożoność współczesnego świata. A przynajmniej dostrzec go. Bo kto go rozumie? Na pewno jednak dały mi narzędzia do jego analizy, które obecnie wykorzystuje w życiu zawodowym.

 • Anna Szymańska - Funkcjonariusz, Służba Ochrony Państwa

  Magister nauk o bezpieczeństwie (2016), absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki studenckie realizowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie odbyła staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy. W latach 2014 – 2018 pracowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Od 2018 roku funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, później Służby Ochrony Państwa. Prowadziła również szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, które były organizowane dla pracowników KRUS.

Wymagane dokumenty

Oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa
dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku
kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB
albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem).

Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”), uwierzytelnionym odpisem.

Zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”)

Oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”).

1) dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,

2) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego – w przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego lub jego części,

3) zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym,

4) potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności – w przypadku cudzoziemców,

6) honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim [link do strony dot. wymagań językowych na studia w języku polskim],

7) upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią (więcej informacji w ramce poniżej):

Składanie dokumentów przez osoby trzecie: w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną – plik pdf]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

8) zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata – oświadczenie przedstawiciela/i ustawowego/ych [wzór oświadczenia w formacie pdf] oraz klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych podpisywana osobno przez każdego przedstawiciela ustawowego [wzór klauzuli w formacie pdf] (więcej informacji w ramce poniżej):

 

Zgoda na podjęcie studiów przez niepełnoletniego kandydata: wraz z oświadczeniem przedstawiciela/i ustawowego/ych i klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych należy przedłożyć do wglądu akt urodzenia niepełnoletniego kandydata.

1) poświadczenie świadectwa maturalnego (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie albo dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego  stopnia w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [link do strony dot. legalizacji dokumentów o wykształceniu],

2) tłumaczenie przysięgłe (na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [link do strony dot. tłumaczenia zagranicznych dokumentów o wykształceniu],

3) zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w Polsce. Zaświadczenie o uprawnieniach należy wydrukować z systemu Kwalifikator na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jeżeli dane świadectwo/dyplom nie został uwzględniony w systemie Kwalifikator, wówczas zaświadczenie o uprawnieniach do podjęcia lub kontynuacji studiów w kraju wydania dokumentu powinno zostać wystawione przez szkołę/instytucję lub władze oświatowe kraju, w systemie edukacji którego świadectwo/dyplom został wydany (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata).

 • Kamil Wiśniewski - Specjalista ds. bezpieczeństwa, Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy

  Bezpieczeństwo wewnętrzne to brama do zrozumienia świata zakulisowych intryg, walki białego wywiadu, dezinformacji. Współczesny świat zmienił wektor bezpieczeństwa z odwiecznie znanych zagrożeń – otwartego konfliktu zbrojnego na zupełnie nowe, nieznane szerszej publiczności pola: energetykę, środowisko naturalne, bezpieczeństwo cyfrowe, komunikację. Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, pozwoliły mi zrozumieć złożoność współczesnego świata. A przynajmniej dostrzec go. Bo kto go rozumie? Na pewno jednak dały mi narzędzia do jego analizy, które obecnie wykorzystuje w życiu zawodowym.

 • Anna Szymańska - Funkcjonariusz, Służba Ochrony Państwa

  Magister nauk o bezpieczeństwie (2016), absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki studenckie realizowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie odbyła staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy. W latach 2014 – 2018 pracowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Od 2018 roku funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, później Służby Ochrony Państwa. Prowadziła również szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, które były organizowane dla pracowników KRUS.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę