Bezpieczeństwo wewnętrzne - I stopień

Wybierz bezpieczeństwo wewnętrzne jeśli… masz już sprecyzowane plany i myślisz o karierze w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem i obronnością państwa, chciałbyś zostać specjalistą zajmującym się przeciwdziałaniem terroryzmowi, przestępczości zorganizowanej i cyberterroryzmowi.

…szukasz nowego, perspektywicznego kierunku, który jest odpowiedzią na dynamicznie zmieniającą się sytuację we współczesnym świecie i który daje konkretne umiejętności tworzenia i zarządzania systemami bezpieczeństwa.

Ogólna charakterystyka

Od kilku lat wzrasta znaczenie bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego w polityce prowadzonej przez organy władzy publicznej. Sektor administracji publicznej, gospodarczy i społeczny potrzebują wykwalifikowanej kadry m.in. do prowadzenia spraw państwa i obywateli w stanach kryzysowych i różnego rodzaju zagrożeń, prowadzenia różnorakich szkoleń (np. z zakresu bezpieczeństwa społeczności lokalnych, bezpieczeństwa ekologicznego itp.) czy też zabezpieczania prowadzonej działalności gospodarczej. Odpowiadając na zapotrzebowanie rynku pracy Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jako jeden z pierwszych ośrodków akademickich w Polsce zdecydował o uruchomieniu studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Praktyczny profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

Administracja porządku publicznego,

Komunikowanie w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,

Zarządzanie kryzysowe.

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zaocznej). Kwalifikacja na studia stacjonarne odbywa się na podstawie wyników maturalnych, zaś na studia zaoczne na podstawie złożonych dokumentów.

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa.

Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (m.in. z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Studenci studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są zobowiązani do zrealizowania praktyk studenckich w wymiarze 720 godzin. Dzięki temu, studenci mogą od razu w praktyce wykorzystywać zdobytą wiedzę. Wydział posiada liczne instytucje i firmy partnerskie, które z chęcią przyjmują naszych podopiecznych.

Skrócone programy studiów dla danych specjalizacji (studia stacjonarne):

Skrócone programy studiów dla danych specjalizacji (studia niestacjonarne, zaoczne):

Przykładowe przedmioty

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego

Współczesny terroryzm

Konflikty społeczno-polityczne świata

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Protokół i kultura komunikacji

Kryminalistyka

Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego

Przestępczość w państwie współczesnym

Opłaty za studia niestacjonarne (zaoczne)

Płatność jednorazowa

Płatność na raty

Opłata za pierwszy rok studiów – 4 650 zł

Opłata za drugi rok studiów – 4 650 zł

Opłata za trzeci rok studiów – 4 650 zł

Łączny koszt studiów – 13 950 zł

Opłata za pierwszy rok studiów – 4 900 zł
( I rata – 2 450 zł, II rata – 2 450 zł)

Opłata za drugi rok studiów – 4 900 zł
( I rata – 2 450 zł, II rata – 2 450 zł)

Opłata za trzeci rok studiów – 4 900 zł
( I rata – 2 450 zł, II rata – 2 450 zł)

Studia stacjonarne prowadzone są bezpłatnie. Więcej informacji odnośnie opłat za studia niestacjonarne (zaoczne) – TUTAJ

Studenckie Koło Naukowe Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Koło istnieje od 2009 roku. Od tamtego czasu udało mu się zorganizować wiele spotkań, konferencji naukowych i wyjazdów cieszących się sporą popularnością.
Członkowie koła interesują się wszelkimi formami polityki bezpieczeństwa, instytucjami zapewniającymi je oraz zagadnieniami na temat obronności.

Broszura informacyjna: kliknij tutaj

Kontakt:
mail: kolonaukowebw@gmail.com,
Facebook: kliknij tutaj

Absolwenci bezpieczeństwa wewnętrznego WNPiSM

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych, dzięki którym ma umiejętność analizy zjawisk związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej. Zna pozycję ustrojową, zadania i zasady funkcjonowania centralnych i terenowych organów władzy publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Absolwent posiada wiedzę z zakresu wszystkich najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa państwa (np. bezpieczeństwa społecznego, ustrojowo-politycznego, ekologicznego, kulturowego) oraz umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce życia społecznego oraz zawodowego. Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania podstawowych problemów zawodowych, jest samodzielny i odpowiedzialny w działaniach oraz ma umiejętność pracy zespołowej. Ma kompetencje niezbędne do kierowania zespołami ludzkimi oraz umiejętność zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania informacji.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia zarówno na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, jak i na innych rodzajach studiów w obszarze nauk społecznych.

Kamil Wiśniewski

Specjalista ds. bezpieczeństwa,
Biuro bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy

Bezpieczeństwo wewnętrzne to brama do zrozumienia świata zakulisowych intryg, walki białego wywiadu, dezinformacji. Współczesny świat zmienił wektor bezpieczeństwa z odwiecznie znanych zagrożeń – otwartego konfliktu zbrojnego na zupełnie nowe, nieznane szerszej publiczności pola: energetykę, środowisko naturalne, bezpieczeństwo cyfrowe, komunikację. Studia na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, pozwoliły mi zrozumieć złożoność współczesnego świata. A przynajmniej dostrzec go. Bo kto go rozumie? Na pewno jednak dały mi narzędzia do jego analizy, które obecnie wykorzystuje w życiu zawodowym.

Anna Szymańska

Funkcjonariusz,
Służba Ochrony Państwa

Magister nauk o bezpieczeństwie (2016), absolwentka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praktyki studenckie realizowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w którym następnie odbyła staż zawodowy organizowany przez Urząd Pracy. W latach 2014 – 2018 pracowała w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Od 2018 roku funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, później Służby Ochrony Państwa. Prowadziła również szkolenia z zakresu zarzadzania kryzysowego, które były organizowane dla pracowników KRUS.

Perspektywy zatrudnienia

Funkcjonariusz

Doradca ds. bezpieczeństwa

Specjalista ds. imprez masowych

Administracja Państwowa i samorządowa

Urzędnik

Audytor

Wybierz bezpieczeństwo wewnętrzne już teraz!