Europeistyka - integracja europejska

Opis kierunku

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. 

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Program europeistyka – integracja europejska o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w charakterze urzędnika struktur unijnych i krajowych pracujących w obszarze spraw europejskich oraz zdobycie umiejętności w kierunku prowadzenia działalności gospodarczej na rynku europejskim. Celowi temu przyświeca kompozycja efektów kształcenia i struktura programu nauczania. Koncentruje się on na wyposażeniu absolwenta w wiedzę i całą gamę kompetencji przydatnych do pracy i aktywności w sferach: administracyjnej, obywatelskiej, gospodarczej i zarządzania funduszami. Zajęcia będą prowadzić zarówno nauczyciele akademiccy, jak i osoby posiadające umiejętności praktyczne w wybranych dziedzinach.

Od drugiego roku student realizuje jedną z dwóch dostępnych specjalności:

 • Praca w instytucjach UE
 • Fundusze UE i przedsiębiorczość

Realizacja programu kształcenia na specjalności Praca w instytucjach UE umożliwia przygotowanie do pracy w instytucjach UE, administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, instytucjach organizacji międzynarodowych. Realizacja programu kształcenia na specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość umożliwia nabycie umiejętności praktycznych przygotowujących do podjęcia pracy w sektorze prywatnym i realizowania zadań związanych z pozyskiwaniem i prawidłowym wykorzystaniem funduszy unijnych.

 (zasady na rok 2023/24 zostaną niedługo opublikowane)

Rejestracja: 06.06.2023 – 07.07.2023
Ogłoszenie wyników: 20.07.2023

Terminy przyjmowania dokumentów:
I termin: 21, 24-25.07.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 26-27.07.2023
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31.07.2023

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

Wybierając europeistykę – integrację europejską…

Program studiów

Specjalizacja - Fundusze UE i przedsiębiorczość
Specjalizacja - Praca w instytucjach UE

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Program studiów dla ścieżki Fundusze UE i przedsiębiorczość - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Firma na rynku europejskim
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Zakładanie firmy na rynku europejskim
 • Pozyskiwanie funduszy europejskich

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Program studiów dla ścieżki Praca w instytucjach UE - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Służba cywilna UE
 • Etykieta i protokół dyplomatyczny
 • Testy na urzędnika - warsztaty
 • Marketing europejski

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając europeistykę - integrację europejską!

Przyjdź na europeistykę – integrację europejską jeśli

 • interesują Cię sprawy związane z procesem integracji europejskiej
 • chciał(a)byś zostać specjalistą zajmującym się funduszami europejskimi
 • chciał(a)byś w przyszłości mieć wpływ na Europę poprzez pracę w instytucjach europejskich i światowych
 • bierzesz pod uwagę pracę za granicą w międzynarodowym środowisku
 • ważne są dla Ciebie wartości i kultura europejska
Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesują mnie procesy związane z intergracją europejską, a w przyszłości chciał(a)bym pracować w środowisku międzynarodowym.

Absolwent(ka)

Posiadam wiedzę w zakresie spraw europejskich. Dzięki temu mogę pracować m. in. w strukturach UE albo pozyskiwać fundusze europejskie dla krajowych instytucji.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent kierunku europeistyka ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji, formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych, strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o kompetencjach organów UE, administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie.

Absolwent potrafi obserwować, analizować, interpretować i prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

Absolwent specjalności Praca w instytucjach UE posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu sprawami unijnymi w UE oraz w krajach członkowskich oraz  elementarną wiedzę o urzędniku i pracowniku administracyjnym w UE i państwach członkowskich.

Absolwent specjalności Fundusze UE i przedsiębiorczość posiada dodatkowo wiedzę o administrowaniu funduszami unijnymi i realizacji celów społeczno-ekonomicznych w UE i państwach członkowskich oraz zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w realizacji celów społeczno-ekonomicznych.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę

Europeistyka - profil ogólnoakademicki

Istnieje również druga specjalizacja, prowadzona wspólnie przez nasz Wydział oraz Centrum Europejskie UW: europeistyka – profil ogólnoakademicki.

Więcej informacji: https://www.ce.uw.edu.pl/kandydaci/europeistyka/