Europeistyka

Opis kierunku

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. 

Serdecznie zachęcamy do aplikowania na nową Europeistykę, której program został przygotowany w ramach prestiżowego Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

Praktyczna wiedza, umiejętności i szanse na atrakcyjne zatrudnienie – wszystko to zyskasz studiując na Europeistyce na Uniwersytecie Warszawskim. 

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej.

Pracowników naukowych i dydaktycznych na europeistyce charakteryzuje to, co najlepsze – młodość, doświadczenie i profesjonalizm. Wykładowcy to uznani badacze i dydaktycy, eksperci z zakresu europeistyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW w oparciu o program studiów przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń dwóch wiodących ośrodków badań i dydaktyki w zakresie studiów europejskich. Studia mają charakter mulitidyscyplinarny, bazujący na dorobku trzech dyscyplin – nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych.

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2023 – 19.07.2023
Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna: 24-26.07.2023

Ogłoszenie wyników: 28.07.2023

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 31.07-02.08.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 03-04.08.2023
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2023

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 17.08.2023 – 11.09.2023
Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna: 19-20.09.2023

Ogłoszenie wyników: 22.09.2023

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2023
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27-28.09.2023

Wybierając europeistykę…

Program studiów

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj

Przykładowe przedmioty:

 • Negocjacje w Unii Europejskiej
 • Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej
 • Teoria i praktyka integracji europejskiej
 • Lobbing w Unii Europejskiej
 • Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej
 • Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Marketing i promocja w Unii Europejskiej

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za:

 • ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,
 • ocenę celującą oraz bardzo dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż wymienione powyżej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata tekstu naukowego podanego do wiadomości kandydatów.

 Lista tekstów naukowych do rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt. Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:

 • za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-100 pkt.
 • za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-100 pkt.
 • za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-50 pkt.
 • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-50 pkt.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym i oznacza brak możliwości zakwalifikowania kandydata na studia. Rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie rzeczywistym.

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz
wybierając europeistykę!

Przyjdź na europeistykę jeśli… 

 • szukasz studiów odpowiadających wyzwaniom społecznym i gospodarczym współczesnej Europy

 • chcesz realizować projekty w ramach programów europejskich lub założyć firmę w państwie Unii Europejskiej

Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesują mnie procesy związane z intergracją europejską, a w przyszłości chciałbym pracować w środowisku międzynadowym.

Absolwent(ka)

Posiadam wiedzę w zakresie spraw europejskich. Dzięki temu mogę pracować m. in. w strukturach UE albo pozyskiwać fundusze europejskie dla krajowych instytucji.

Absolwent naszego kierunku...

Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i za granicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwenci studiów europejskich są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie.

Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

Absolwenci Europeistyki WNPiSM UW

 • Tomasz Betka redaktor naczelny miesięcznika „Dealer” (biznesowe pismo dla osób zarządzających autoryzowanymi stacjami samochodowymi)

  Mój rocznik „otwierał” europeistykę na WDiNP. Był 2004 r. Polska dopiero co weszła do Unii, a ja witałem się z Warszawą (z małego miasteczka w Lubuskiem autobus jechał wtedy – przy dobrych wiatrach – 8 godzin, a autostrada A2 zaczynała się za Poznaniem i kończyła w Koninie). Przeskok, inny świat, rozkopane Krakowskie... Sześć lat z okładem ciężkiej pracy (niedługo potem zacząłem „po sąsiedzku” dziennikarstwo, więc było co robić), dobrej zabawy i znajomości, które trwają do dziś. Co zapamiętam najbardziej z samych studiów? Oj, można by wymieniać długo. Zajęcia na kampusie, „debatę” z prof. Wojtaszczykiem, specyficzny klimat sesji (a zwłaszcza ostatniego egzaminu), posiadówki w BUW-ie, dogrywki w Harendzie. Słowem, samo życie i solidne podwaliny pod przyszłą drogę zawodową. Europeistyka była kierunkiem, który dawał naprawdę niezłą wiedzę ogólną z zakresu politologii, spraw międzynarodowych, ekonomii czy prawa UE. To dla mnie potężny atut również – a może przede wszystkim – w pracy w mediach, z którymi jestem związany od ponad 15 lat. Wciąż wierzę, że w dziennikarstwie nie wystarczy dobrze pisać – trzeba jeszcze wiedzieć, o czym się pisze. Dzięki studiom na UW mam to szczęście, że wiem.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę