Europeistyka - II stopień

Europeistyka to kierunek dla Ciebie jeśliszukasz studiów odpowiadających wyzwaniom społecznym i gospodarczym współczesnej Europy
…chcesz realizować projekty w ramach programów europejskich lub założyć firmę w państwie Unii Europejskiej

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyniku rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe punkty w rekrutacji można otrzymać za:

  • ocenę celującą, bardzo dobrą, dobrą plus oraz dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku: europeistyka – integracja europejska, europeistyka – studia europejskie lub inne studia I stopnia na kierunku europeistyka o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym,
  • ocenę celującą oraz bardzo dobrą uzyskaną na dyplomie w przypadku ukończenia studiów I stopnia na kierunku innym niż wymienione powyżej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest na podstawie wybranego przez kandydata tekstu naukowego podanego do wiadomości kandydatów.

 Lista tekstów naukowych do rozmowy kwalifikacyjnej

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 300 pkt. Punkty będą przyznawane w następujących kategoriach:

  • za analizę zawartości merytorycznej tekstu – 0-100 pkt.
  • za wnioskowanie, syntezę i formułowanie opinii – 0-100 pkt.
  • za posługiwanie się kategoriami nauk społecznych – 0-50 pkt.
  • języka, stylu, kompozycji wypowiedzi – 0-50 pkt.

Nieprzystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej skutkuje przyznaniem kandydatowi 0 punktów w całym postępowaniu rekrutacyjnym i oznacza brak możliwości zakwalifikowania kandydata na studia. Rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej gwarantujących potwierdzenie tożsamości kandydata oraz samodzielność pracy kandydata w czasie rzeczywistym.

Ogólna charakterystyka

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. 

Serdecznie zachęcamy do aplikowania na nową Europeistykę, której program został przygotowany i będzie realizowany w ramach prestiżowego Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

Praktyczna wiedza, umiejętności i szanse na atrakcyjne zatrudnienie – wszystko to zyskasz studiując na Europeistyce na Uniwersytecie Warszawskim. 

Program studiów kładzie duży nacisk na indywidualizację kształcenia. Większość zajęć odbywa się w grupach, w których interaktywne metody pracy umożliwiają aktywny udział. Gry strategiczne, studia przypadków, dyskusje, prace zespołowe to formy pracy, które angażują studentów w proces nauczania, czyniąc go bardziej efektywnym i atrakcyjnym dla odbiorcy. Wykorzystanie nowoczesnych technik i aplikacji ma umożliwić w lepszy sposób dotarcie do współczesnej młodzieży.

Studia umożliwiają samodzielne rozwijanie zainteresowań. Studenci w znacznym stopniu decydują o zawartości swojego programu uczenia, wybierając pomiędzy przedmiotami do wyboru (połowa programu to przedmioty do wyboru). Umożliwia to podjęcie bardzo oryginalnych i ciekawych problemów badawczych w pracach magisterskich, które stanowią ukoronowanie wcześniejszych zajęć przygotowujących studenta do prowadzenia prac badawczych. Jest to dodatkowa okazja do integracji wiedzy z różnych przedmiotów oraz wykazania się inicjatywą i samodzielnością.

Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej.

Pracowników naukowych i dydaktycznych na europeistyce charakteryzuje to, co najlepsze – młodość, doświadczenie i profesjonalizm. Wykładowcy to uznani badacze i dydaktycy, eksperci z zakresu europeistyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Kierunek jest prowadzony wspólnie przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych oraz Centrum Europejskie UW w oparciu o program studiów przygotowany na podstawie wieloletnich doświadczeń dwóch wiodących ośrodków badań i dydaktyki w zakresie studiów europejskich. Studia mają charakter mulitidyscyplinarny, bazujący na dorobku trzech dyscyplin – nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych.

Przykładowe przedmioty

Negocjacje w Unii Europejskiej

Instytucje dyplomacji Unii Europejskiej

Teoria i praktyka integracji europejskiej

Lobbing w Unii Europejskiej

Polityka tworzenia prawa w Unii Europejskiej

Prawo rynków finansowych w Unii Europejskiej

Arbitraż międzynarodowy

Marketing i promocja w Unii Europejskiej

Absolwenci europeistyki WNPiSM

Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i za granicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwenci studiów europejskich są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie.

Nasi absolwenci są cenieni i poszukiwani na rynku pracy, krajowym i zagranicznym. Zatrudnienie znajdują w: instytucjach unijnych, w administracji rządowej i samorządowej, organizacjach międzynarodowych (np. ONZ, OBWE) i pozarządowych (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka), firmach międzynarodowych, centrach informacyjnych, wydawnictwach oraz w mediach.

Michał Moczydłowski

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży,
Zielona-energia.com

Podjęcie studiów na WNPiSM było świetną decyzją. Na swojej studenckiej ścieżce poznałem wielu wartościowych i życzliwych wykładowców, których indywidualne podejście do studenta umożliwiało rozwój tak na prawdę na każdej płaszczyźnie: poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Dzięki tym studiom moje perspektywy i horyzonty znacznie się poszerzyły nie tylko o funkcjonowanie systemu politycznego Unii Europejskiej i państw ją tworzących ale o szereg czynników społeczno-politycznych. Pisząc pracę licencjacką nie spodziewałem się, że już po kilku miesiącach będę mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w wymarzonej pracy.

Perspektywy zatrudnienia

Administracja rządowa i samorządowa

Instytucje organizacji międzynarodowych

Doradca w zakresie prawa ue

Organizacje pozarządowe

Urzędnik UE

Doradca w zakresie finansów i funduszy UE

Wybierz europeistykę już teraz!