Stosunki międzynarodowe

Opis kierunku

Stosunki międzynarodowe to kierunek studiów realizowany przez nas z powodzeniem od czterdziestu lat. O jego atrakcyjności świadczy fakt, że jest on najczęściej wybierany przez cudzoziemców podejmujących studia w Polsce. Na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW cudzoziemcy stanowią około 10% wszystkich studentów kierunku stosunki międzynarodowe.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników (0-60 pkt. – próg kwalifikacji 24 pkt.) testu wiedzy przeprowadzonego z zakresu przedmiotów:

 • międzynarodowe stosunki polityczne
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • prawo międzynarodowe publiczne

Studia trwają cztery semestry. Po pierwszym semestrze studiów studenci wybierają jedną z czterech specjalności:

 • Bezpieczeństwo i studia strategiczne
 • Dyplomacja współczesna
 • Międzynarodowa polityka handlowa
 • Studia regionalne i globalne (od trzeciego semestru – wybór ścieżki specjalizacyjnej spośród następujących ścieżek: Amerykanistyka, Azja, Bliski Wschód i Afryka)

Dzięki podpisanym umowom z kilkudziesięcioma uczelniami z Unii Europejskiej każdy student ma możliwość nauki za granicą. Studenci stosunków międzynarodowych wyjeżdżają także m. in. do RosjiIndiiNepalu i Stanów Zjednoczonych.

Nasi wykładowcy uczestniczą w wielu projektach finansowanych z funduszy unijnych. Główne obszary badawcze stanowią polityka międzynarodowa, dyplomacja i polityka zagraniczna, prawo i instytucje międzynarodowe, międzynarodowa ekonomia polityczna i business, ale również wielokulturowość w stosunkach międzynarodowych oraz studia nad Afryką, Ameryką Łacińską, Indiami lub Chinami. Nawiązaliśmy współpracę naukową z uniwersytetami w GruzjiChinachBrazyliiTajwanieUkrainie, czy Kosowie.

Stołeczna lokalizacja, ogólnokrajowa ranga Uniwersytetu Warszawskiego oraz doświadczona kadra naukowa są gwarancją wysokiego poziomu kształcenia. Dyplom stosunków międzynarodowych posiada wielką wartość rynkową zapewniając pracę w kraju, jak i za granicą.

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-22.07.2024
Egzamin wstępny: 30.07.2024

Ogłoszenie wyników: 01.08.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 02, 05-06.08.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 12-13.08.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 19.08.2024-12.09.2024
Egzamin wstępny: 19.09.2024

Ogłoszenie wyników: 24.09.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27, 30.09.2024

Wybierając stosunki międzynarodowe…

Program studiów

Bezpieczeństwo i studia strategiczne
Dyplomacja współczesna
Międzynarodowa polityka handlowa

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Bezpieczeństwo euroatlantyckie
 • Zagrożenia asymetryczne
 • Analiza strategiczna
 • System obrony państwa
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE
 • Odpowiedzialność karna w stosunkach międzynarodowych
 • Służby specjalne w stosunkach międzynarodowych
 • Zbrojenia, kontrola zbrojeń i rozbrojenie
 • Zbrodnie międzynarodowe
 • Współczesne konflikty zbrojne
 • Bezpieczeństwo energetyczne i surowcowe
 • Problemy i instytucje bezpieczeństwa regionów pozaeuropejskich
 • Polityka bezpieczeństwa Polski
 • Interwencje zbrojne Zachodu
 • Główne problemy myśli strategicznej

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Chin
 • Organizacja i funkcjonowanie polskiej służby zagranicznej
 • Prawo konsularne
 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej USA
 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej RFN
 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Francji i Włoch
 • Historia dyplomacji polskiej
 • Prawo i instytucje Unii Europejskiej
 • Organizacje pozarządowe
 • Metody i techniki współczesnej dyplomacji
 • Dyplomacja publiczna
 • Protokół dyplomatyczny
 • Dyplomacja ekonomiczna
 • Korespondencja dyplomatyczna
 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Wielkiej Brytanii
 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej Rosji
 • Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej małych państw
 • Dyplomacja UE
 • Służby specjalne w dyplomacji
 • Dyplomacja Polski w ramach UE
 • Polityki UE

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Międzynarodowy system handlowy WTO
 • Teoria międzynarodowego podziału pracy
 • Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego
 • Historia gospodarcza powszechna i Polski
 • Marketing międzynarodowy i PR
 • Wspólna polityka handlowa
 • Polityka handlowa Chin
 • Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
 • Prawo gospodarcze UE
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Polityka handlowa USA
 • Międzynarodowe prawo inwestycyjne
 • Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Polityka liberalizacji międzynarodowego handlu usługami
 • Międzynarodowa współpraca technologiczna
 • Polityka energetyczno-klimatyczna
 • Międzynarodowe transakcje gospodarcze
 • Zarządzanie na rynkach międzynarodowych: ekonomiczne i kulturowe aspekty
 • Dyplomacja ekonomiczna
Studia regionalne i globalne, ścieżka - Amerykanistyka
Studia regionalne i globalne, ścieżka - Azja
Studia regionalne i globalne, ścieżka - Bliski Wschód i Afryka

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj

Przedmioty specjalizacji:

 • Bezpieczeństwo państw Południa
 • Ekonomia polityczna państw Południa
 • Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
 • Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
 • Międzynarodowy system handlowy WTO
 • Polityka energetyczna i klimatyczna
 • Konflikty i spory w Ameryce Łacińskiej
 • Procesy integracji politycznej i gospodarczej w regionie Ameryki Łacińskiej
 • Stosunki transatlantyckie
 • Religie Ameryk
 • Meksyk w stosunkach międzynarodowych
 • Cywilizacja i kultura Ameryki Łacińskiej
 • Władza i społeczeństwo Ameryki Łacińskiej
 • Polityka zagraniczna państw Ameryki Łacińskiej
 • Historia Ameryki Łacińskiej
 • Władza i społeczeństwo w USA i Kanadzie
 • Relacje UE z Ameryką Łacińską
 • Kanada w stosunkach międzynarodowych

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Bezpieczeństwo państw Południa
 • Ekonomia polityczna państw Południa
 • Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
 • Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
 • Międzynarodowy system handlowy WTO
 • Polityka energetyczna i klimatyczna
 • Polityka zagraniczna państw ASEAN
 • Polityka gospodarcza Indii
 • Polityka gospodarcza Chin
 • Polityka gospodarcza Japonii
 • Polityka zagraniczna Japonii i Rep. Korei
 • Regionalny system bezpieczeństwa w Azji
 • Historia stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej i Azji Południowej
 • Systemy polityczne państw Azji
 • Prawo handlowe i gospodarcze Indii i Chin
 • Organizacja i technika służby zagranicznej państw Azji
 • Biznes w Azji

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj

Skrócony program studiów - kliknij tutaj 

Przedmioty specjalizacji:

 • Bezpieczeństwo państw Południa
 • Ekonomia polityczna państw Południa
 • Historia, kultura i cywilizacja państw Południa
 • Rynki wschodzące w stosunkach międzynarodowych
 • Międzynarodowy system handlowy WTO
 • Polityka energetyczna i klimatyczna
 • Historia stosunków międzynarodowych na Bliskim Wschodzie
 • Historia stosunków międzynarodowych w Afryce
 • Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
 • Polityki zagraniczne państw Afryki Subsaharyjskiej
 • Regionalny system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
 • Polityka UE wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
 • Religia na Bliskim Wschodzie i w Afryce
 • Polityka wybranych państw wobec Bliskiego Wschodu i Afryki
 • Polityka i społeczeństwo na Bliskim Wschodzie i w Afryce
 • Dylematy tożsamości kulturowej na Bliskim Wschodzie i w Afryce
 • Mechanizmy współpracy gospodarczej na Bliskim Wschodzie i w Afryce
 • Regionalny system bezpieczeństwa w Afryce

Zagadnienia kwalifikacyjne

Zagadnienia
Przykładowe testy

Pisemny test wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych odbywa się w oparciu o poniższe podręczniki:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze:

 • A. Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2017;

Prawo międzynarodowe publiczne:

 • J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Studia Prawnicze Wyd. Beck, Warszawa 2019 (wyd. 4);
 • J. Menkes, A. Wasilkowski, Organizacje międzynarodowe: prawo instytucjonalne, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2017.

Międzynarodowe stosunki polityczne:

 • E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza struktura dynamika, WUW, Warszawa 2006;
 • R. Zięba (red.),Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku. Poltex, Warszawa 2018.

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając stosunki międzynarodowe!

Przyjdź na stosunki międzynarodowe jeśli… 

 • fascynuje Cię środowisko międzynarodowe
 • chciałbyś w przyszłości pracować w międzynarodowych instytucjach bądź wstąpić do korpusu dyplomatycznego
 • interesujesz się sprawami międzynarodowej polityki
 • widzisz siebie w przyszłości w sektorze międzynarodowego biznesu
Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesuje mnie złożoność relacji w środowisku międzynarodowym zarówno między państwami jak i w biznesie. 

Absolwent(ka)

Mam wiedzę z zakresu nauk ekonomiczno-
społecznych, politycznych i prawnych, dzięki czemu z łatwością odnajduję się w środowisku międzynarodowym.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – interdyscyplinarną wiedzę z obszaru stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z zakresu międzynarodowej problematyki ekonomicznej, społecznej, politycznej i prawnej. Zna teorię i praktykę stosunków międzynarodowych oraz teorię i praktykę podejmowania decyzji politycznych i gospodarczych.

Absolwent posiada umiejętności analityczne i metodologiczne, pozwalające podejmować pracę na stanowiskach wymagających świadomych, racjonalnych i trafnych ocen i opinii oraz ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych z polityką zagraniczną i gospodarczą, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Absolwenci Stosunków Międzynarodowych WNPiSM UW

 • Paulina Kaczmarek - Sustainable Development Manager, Danone

  Co mi dały studia w ISM? Po pierwsze studia przygotowały mnie do pracy w międzynarodowym środowisku. Pozwoliły mi zrozumieć świat, jego złożoność, procesy globalizacji z ich dobrymi i negatywnymi stronami. Po skończeniu studiów pracowałam w biurze ONZ w Warszawie, w międzynarodowych firmach doradczych, teraz zarządzam międzynarodowymi zespołami i kompetencje zarzadzania międzykulturowego są bardzo pomocne. Po drugie, na studiach odkryłam, że oprócz stosunków międzynarodowych opartych o realizację interesów państw narodowych, istnieją stosunki międzynarodowe nakierowane na rozwiązanie problemów globalnych. Cele ONZ to nie puste formuły – jest wielu aktorów, którzy podejmują realne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To zainspirowało mnie do pracy jako menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej firmie spożywczej. Realna zmiana jest w zasięgu ręki. W kontekście kryzysu klimatycznego i innym wyzwań globalnych, rola tych zagadnień będzie rosła i mam nadzieje, że studenci ISM będą częścią tej zmiany.

 • Filip Grzegorzewski - Dyplomata, Przedstawiciel Unii Europejskiej na Tajwanie

  Stosunki Międzynarodowe na UW to najlepszy wstęp do dyplomacji polskiej i europejskiej. To studia, które oferują solidną porcję wiedzy o świecie, dają narzędzia do sprawnego operowania w przestrzeni międzynarodowej i otwierają głowę – przygotowując do sprawnego wchodzenia w kolejne zawodowe role. Co się robi po tych studiach? Nie ma dwóch takich samych ścieżek kariery po Stosunkach. Dyplomacja to ciągłe zmiany: po studiach odbyłem staże aplikanckie w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, pracowałem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, koordynowałem przygotowania materiałów i wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w Sekretariacie Ministra. Przez blisko cztery lata pracowałem w Delegaturze UE w Pekinie jako radca polityczny, analizując chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jako Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ przygotowywałem wizyty najważniejszych osób w państwie w krajach Azji. Przed wyjazdem do Tajpej przewodniczyłem w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Pacyfiku Rady Unii Europejskiej (COASI), zarządzając negocjacjami pomiędzy 28 krajami członkowskimi na temat polityki wobec Azji i mandatu dla instytucji europejskich. Dziś reprezentuję Unię Europejską na Tajwanie. Nie wyobrażam sobie lepszych studiów, które mogłyby mnie do tego przygotować.

 • Grzegorz Poznański - Dyplomata, b. Ambasador RP w Estonii (2010-2014)

  Studiowanie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim było dla mnie wielką intelektualną przygodą, a jednocześnie znakomitym przygotowaniem do pracy w dyplomacji. Znakomita kadra profesorska – nie tylko z dorobkiem naukowym, ale także z szerokim pozanaukowym doświadczeniem zawodowym np. w dyplomacji, administracji, biznesie – stawiała przed nami wyzwania ciągłego rozwoju, samodzielnego pogłębiania wiedzy, krytycznego myślenia oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań problemów. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów studiów – od prawa i historii, przez ekonomię, po stosunki międzynarodowe we wszystkich ich aspektach: gospodarczych, politycznych, wojskowych, kulturalnych i innych – czułem że jestem dobrze przygotowany do zajmowania się całym spektrum spraw, związanych nie tylko z dyplomacją, ale szeroko rozumianymi sprawami międzynarodowymi. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach z powodzeniem zdałem egzaminy do służby zagranicznej i wykorzystuję ją z powodzeniem w mojej karierze dyplomatycznej.

 • Jan Wójcik - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Studia na ISM – obecnie WNPiSM – oferują znakomite perspektywy zawodowe (…) Praktycznie wszystkie osoby z mojego roku zrobiły imponujące kariery, począwszy od wysokich stanowisk w międzynarodowych firmach konsultingowych, poprzez wprowadzanie zagranicznych inwestorów na warszawską giełdę, aż po działalność w zakresie finansowania start-upów i nowych technologii. Duża grupa absolwentów, tak jak i ja, pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiele spośród umiejętności nabytych podczas studiów przydało mi się w późniejszym życiu zawodowym. Niezwykle często do wiadomości z zakresu międzynarodowego prawa morza i międzynarodowego prawa publicznego odwoływałem się podczas pracy w Ambasadzie RP w Singapurze, gdzie kwestia sporu na Morzu Południowochińskim i delimitacji wód terytorialnych ma szczególne znaczenie.

 • Margareta Kassangana - Ambasador RP

  Miałam iść na medycynę, ale w ostatniej chwili, ku rozpaczy całej rodziny, zmieniłam zdanie. Jednak jeśli nie medycyna to co? Nie miałam pojęcia. Po prostu chciałam poszerzyć moją humanistyczną edukację, poznać świat i mechanizmy jakie nim rządzą. Te studia okazały się „strzałem w dziesiątkę”. Dały mi poczucie, że po ich ukończeniu mam nieograniczone możliwości wyboru. Margareta Kassangana – absolwentka stosunków międzynarodowych (1994), ambasador RP w Senegalu, Burkina Faso, Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, Mali, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Wyspach Zielonego Przylądka. Blisko 20 lat na różnych stanowiskach w polskiej dyplomacji, m. in. wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Specjalizuje się w dyplomacji wielostronnej i problematyce afrykańskiej. W latach 2007-11 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli.

 • Tomasz Rados - Urzędnik w instytucjach UE

  Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawski to czas, który wspominam bardzo dobrze. Wspaniałe koleżanki i koledzy, wykładowcy, cenna wiedza zdobyta na zajęciach i wiele dyskusji na tematy międzynarodowe, polityki krajowej czy z przyjaciółmi o życiu. Od 15 lat mieszkam w Brukseli i pracuję w instytucjach Unii Europejskiej, a wiedza zdobyta w okresie studiów przydaje mi się wielokrotnie i w pracy i w życiu.

 • Paulina Kaczmarek - Sustainable Development Manager, Danone

  Co mi dały studia w ISM? Po pierwsze studia przygotowały mnie do pracy w międzynarodowym środowisku. Pozwoliły mi zrozumieć świat, jego złożoność, procesy globalizacji z ich dobrymi i negatywnymi stronami. Po skończeniu studiów pracowałam w biurze ONZ w Warszawie, w międzynarodowych firmach doradczych, teraz zarządzam międzynarodowymi zespołami i kompetencje zarzadzania międzykulturowego są bardzo pomocne. Po drugie, na studiach odkryłam, że oprócz stosunków międzynarodowych opartych o realizację interesów państw narodowych, istnieją stosunki międzynarodowe nakierowane na rozwiązanie problemów globalnych. Cele ONZ to nie puste formuły – jest wielu aktorów, którzy podejmują realne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. To zainspirowało mnie do pracy jako menedżer ds. zrównoważonego rozwoju w międzynarodowej firmie spożywczej. Realna zmiana jest w zasięgu ręki. W kontekście kryzysu klimatycznego i innym wyzwań globalnych, rola tych zagadnień będzie rosła i mam nadzieje, że studenci ISM będą częścią tej zmiany.

 • Filip Grzegorzewski - Dyplomata, Przedstawiciel Unii Europejskiej na Tajwanie

  Stosunki Międzynarodowe na UW to najlepszy wstęp do dyplomacji polskiej i europejskiej. To studia, które oferują solidną porcję wiedzy o świecie, dają narzędzia do sprawnego operowania w przestrzeni międzynarodowej i otwierają głowę – przygotowując do sprawnego wchodzenia w kolejne zawodowe role. Co się robi po tych studiach? Nie ma dwóch takich samych ścieżek kariery po Stosunkach. Dyplomacja to ciągłe zmiany: po studiach odbyłem staże aplikanckie w Waszyngtonie i w Nowym Jorku, pracowałem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli, koordynowałem przygotowania materiałów i wystąpień Ministra Spraw Zagranicznych w Sekretariacie Ministra. Przez blisko cztery lata pracowałem w Delegaturze UE w Pekinie jako radca polityczny, analizując chińską politykę wewnętrzną i zagraniczną. Jako Dyrektor Departamentu Azji i Pacyfiku MSZ przygotowywałem wizyty najważniejszych osób w państwie w krajach Azji. Przed wyjazdem do Tajpej przewodniczyłem w Brukseli Grupie Roboczej ds. Azji i Pacyfiku Rady Unii Europejskiej (COASI), zarządzając negocjacjami pomiędzy 28 krajami członkowskimi na temat polityki wobec Azji i mandatu dla instytucji europejskich. Dziś reprezentuję Unię Europejską na Tajwanie. Nie wyobrażam sobie lepszych studiów, które mogłyby mnie do tego przygotować.

 • Grzegorz Poznański - Dyplomata, b. Ambasador RP w Estonii (2010-2014)

  Studiowanie stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim było dla mnie wielką intelektualną przygodą, a jednocześnie znakomitym przygotowaniem do pracy w dyplomacji. Znakomita kadra profesorska – nie tylko z dorobkiem naukowym, ale także z szerokim pozanaukowym doświadczeniem zawodowym np. w dyplomacji, administracji, biznesie – stawiała przed nami wyzwania ciągłego rozwoju, samodzielnego pogłębiania wiedzy, krytycznego myślenia oraz poszukiwania nieszablonowych rozwiązań problemów. Dzięki szerokiej gamie przedmiotów studiów – od prawa i historii, przez ekonomię, po stosunki międzynarodowe we wszystkich ich aspektach: gospodarczych, politycznych, wojskowych, kulturalnych i innych – czułem że jestem dobrze przygotowany do zajmowania się całym spektrum spraw, związanych nie tylko z dyplomacją, ale szeroko rozumianymi sprawami międzynarodowymi. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach z powodzeniem zdałem egzaminy do służby zagranicznej i wykorzystuję ją z powodzeniem w mojej karierze dyplomatycznej.

 • Jan Wójcik - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Studia na ISM – obecnie WNPiSM – oferują znakomite perspektywy zawodowe (…) Praktycznie wszystkie osoby z mojego roku zrobiły imponujące kariery, począwszy od wysokich stanowisk w międzynarodowych firmach konsultingowych, poprzez wprowadzanie zagranicznych inwestorów na warszawską giełdę, aż po działalność w zakresie finansowania start-upów i nowych technologii. Duża grupa absolwentów, tak jak i ja, pracuje w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wiele spośród umiejętności nabytych podczas studiów przydało mi się w późniejszym życiu zawodowym. Niezwykle często do wiadomości z zakresu międzynarodowego prawa morza i międzynarodowego prawa publicznego odwoływałem się podczas pracy w Ambasadzie RP w Singapurze, gdzie kwestia sporu na Morzu Południowochińskim i delimitacji wód terytorialnych ma szczególne znaczenie.

 • Margareta Kassangana - Ambasador RP

  Miałam iść na medycynę, ale w ostatniej chwili, ku rozpaczy całej rodziny, zmieniłam zdanie. Jednak jeśli nie medycyna to co? Nie miałam pojęcia. Po prostu chciałam poszerzyć moją humanistyczną edukację, poznać świat i mechanizmy jakie nim rządzą. Te studia okazały się „strzałem w dziesiątkę”. Dały mi poczucie, że po ich ukończeniu mam nieograniczone możliwości wyboru. Margareta Kassangana – absolwentka stosunków międzynarodowych (1994), ambasador RP w Senegalu, Burkina Faso, Gambii, Gwinei, Gwinei Bissau, Mali, Wybrzeżu Kości Słoniowej i Wyspach Zielonego Przylądka. Blisko 20 lat na różnych stanowiskach w polskiej dyplomacji, m. in. wicedyrektor Departamentu Afryki i Bliskiego Wschodu, zastępca Stałego Przedstawiciela RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. Specjalizuje się w dyplomacji wielostronnej i problematyce afrykańskiej. W latach 2007-11 pracowała w Komisji Europejskiej w Brukseli.

 • Tomasz Rados Urzędnik w instytucjach UE

  Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawski to czas, który wspominam bardzo dobrze. Wspaniałe koleżanki i koledzy, wykładowcy, cenna wiedza zdobyta na zajęciach i wiele dyskusji na tematy międzynarodowe, polityki krajowej czy z przyjaciółmi o życiu. Od 15 lat mieszkam w Brukseli i pracuję w instytucjach Unii Europejskiej, a wiedza zdobyta w okresie studiów przydaje mi się wielokrotnie i w pracy i w życiu.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę