Organizowanie Rynku Pracy

Opis kierunku

Organizowanie rynku pracy (Organization of Labour Market) to nowoczesne studia o profilu praktycznym i skierowane do osób zainteresowanych problematyką funkcjonowania rynku pracy i zarządzaniem rynkiem pracy.

Zmieniający się rynek pracy oznacza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych – kompetentnych, innowacyjnych, nadążających za tempem zachodzących zmian. Dla efektywnego działania na rynku pracy oraz wykorzystania środków Unii Europejskiej konieczni są fachowcy, którzy będą w stanie tworzyć projekty przedsięwzięć i skutecznie wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra osób znających mechanizmy ekonomii i polityki rynku pracy oraz posiadających umiejętności niezbędne do efektywnego wykorzystania zasobów ludzkich. 

Przygotowanie studenta do podejmowania aktywności zawodowej opiera się nie tylko na wiedzy przekazanej w trakcie zajęć uniwersyteckich, ale również na praktycznej wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach zdobytych w trakcie zajęć warsztatowych. 

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż do skutecznego zarządzania rynkiem pracy konieczne jest uwzględnienie wielu elementów i perspektyw. Studia obejmują przedmioty ekonomiczne, socjologiczne i prawne. Studenci poszerzając wiedzę zdobytą podczas studiów licencjackich, po ukończeniu tego kierunku mogą wybrać m.in.: kontynuację kariery naukowej na studiach doktoranckich lub rozpoczęcie pracy jako ekspert w tematyce związanej z szeroko pojętym rynkiem pracy.

Kluczem do sukcesu jest dzisiaj praktyka i gruntowna wiedza na temat funkcjonowania rynku pracy. Studia organizowanie rynku pracy koncentrują się na praktycznych zagadnieniach zatrudnienia i życia zawodowego dając wiedzę oraz umiejętności konieczne do poszukiwania optymalnych rozwiązań.

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-22.07.2024
Rozmowa kwalifikacyjna: 2930.07.2024

Ogłoszenie wyników: 01.08.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 02, 05-06.08.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 12-13.08.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 19.08.2024 – 12.09.2024
Rozmowa kwalifikacyjna: 1920.09.2024

Ogłoszenie wyników: 24.09.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27, 30.09.2024

Wybierając Organizowanie Rynku Pracy…

Program studiów

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj
Skrócony program studiów - kliknij tutaj

Przykładowe przedmioty:

 • Stosunki przemysłowe
 • Analiza rynku pracy w UE i procesy migracyjne
 • Psychologia w biznesie
 • Rynek pracy w gospodarce cyfrowej
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu i budowanie marki przedsiębiorstwa
 • Wynagrodzenia i systemy motywacyjne
 • Lobbing, rzecznictwo interesów i dialog społeczny
 • Kierowanie zmianą w organizacji

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o zagadnienia z listy lektur, która zostanie podana do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Kryteria oceny rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Wiedza o problemach współczesnego rynku pracy w perspektywie marko oraz mikro (przedsiębiorstwa) oraz o podstawach interwencji państwa w rynek pracy – 0-25 pkt;
 2. Rozumienie czynników wpływających na kształtowanie się zbiorowych stosunków pracy, a także współczesnych wyzwań dotyczących w szczególności pozyskiwania pracowników oraz zarządzania kompetencjami– 0-25 pkt;
 3. Posługiwanie się podstawowymi kategoriami pojęciowymi z zakresu metodologii badań społecznych – 0-20 pkt.

Maksymalnie kandydat może uzyskać 70 punktów.

Literatura do rozmowy kwalifikacyjnej:

Dyskusja w oparciu o dwa poniższe teksty (kandydat zapoznaje się z oboma tekstami)

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając organizowanie rynku pracy!

Przyjdź na organizowanie rynku pracy jeśli… w przyszłości chcesz zostać specjalistą ds. HR, pośrednikiem pracy, specjalistą ds. szkoleń, doradcą zawodowym.

Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Interesuję się rynkiem pracy i chcę zdobywać specjalistyczną wiedzę w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Absolwent(ka)

Posiadam specjalistyczną wiedzę w zakresie organizowania rynku pracy, co pozwala mi pracować jako specjalista ds. HR, szkoleń czy jako doradca zawodowy i pośrednik pracy.

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent studiów posiada wiedzę na temat funkcjonowania polskiego i europejskiego rynku pracy oraz kształtujących je mechanizmów. Ma podstawową wiedzę ekonomiczną i socjologiczną. Zna instrumenty prawne i finansowe polityki rynku pracy oraz  zasady działania kluczowych instytucji rynku pracy. Posiada umiejętności badania i analizy rzeczywistości społecznej oraz diagnozowania i monitoringu rynku pracy, a także projektowania rozwiązań w wymiarze indywidualnym i grupowym. Posiada wiedzę na temat wyzwań, jakie stawia rynek pracy przed pojedynczymi ludźmi: konieczności uzyskiwania nowych kompetencji, wyboru ścieżki kariery zawodowej i jej zmiany/korekty, rozwoju umiejętności pracy w grupie, czy też organizowania pracy zespołu.

Absolwent posiada umiejętności  w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa zawodowego, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pośrednictwa pracy oraz współpracy z europejskimi strukturami wspierającymi realizację zadań z zakresu rynku pracy. Jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich w obszarze nauk społecznych.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę