Polityka publiczna

Opis kierunku

Polityka publiczna sytuuje się w nurcie Policy obecnym w naukach o polityce. Nurt ten opiera się na wiedzy i badaniach dotyczących zarządzania konkretnymi sferami życia publicznego. Koncentruje się na strategicznym kształtowaniu polityki w odniesieniu do różnych, szczegółowych obszarów funkcjonowania państwa i społeczeństwa.

Studenci kierunku polityka publiczna poznają kluczowe zagadnienia związane z rządzeniem w państwie, a także praktycznymi zasadami strategicznego zarządzania różnymi sferami życia publicznego na poziomie lokalnym, krajowym i ponadnarodowym. Uzyskują gruntowaną wiedzę o nowych trendach w administracji publicznej, a także o politycznych, społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowaniach jej funkcjonowania. Uczą się – również w formie warsztatowej – praktycznych umiejętności niezbędnych na poszczególnych etapach tworzenia i realizacji zadań publicznych. Dowiadują się jak profesjonalnie zaplanować reformy różnych sfer życia publicznego, jak ocenić możliwe skutki planowanych zmian, jak zarządzać tymi zmianami, jak je badać i ewaluować. Stają się tym samym ekspertami od kształtowania polityk w różnych obszarach życia publicznego, przy czym – dzięki licznym zajęciom warsztatowym, zajęciom do wyboru, a także seminariom magisterskim – mogą indywidualnie pogłębić swoją wiedzę na temat określonego obszaru merytorycznego polityki publicznej, np. polityki miejskiej, polityki społecznej, polityki gospodarczej i in. Poznają również wybrane polityki szczegółowe realizowane w Polsce i innych państwach w ramach zajęć kursowych.

Studenci zdobywają kluczowe informacje i umiejętności z zakresu ekonomii sektora publicznego i finansów publicznych, analizy danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, zarządzania różnymi obszarami sfery publicznej, prawa administracyjnego. Uzyskują również solidną wiedzę metodologiczną pozwalającą na kontynuowanie edukacji na studiach doktoranckich w obszarze nauk społecznych – szczególnie w dyscyplinie nauki o polityce i administracji.

Uwzględniając wyzwania współczesnego świata, studia oferują także liczne zajęcia kształtujące umiejętności miękkie, szczególnie komunikacyjne. Studenci ćwiczą te umiejętności na takich przedmiotach, jak komunikacja interpersonalna, czy warsztat negocjacyjny. Na takich przedmiotach, jak debata publiczna i procesy podejmowania decyzji czy public relations i marketing w sferze publicznej poznają m.in. tajniki komunikowania charakterystyczne dla sfery publicznej.

Wykłady, warsztaty i konwersatoria prowadzone są przez doświadczonych badaczy i praktyków zróżnicowanych obszarów polityki publicznej. Student kierunku polityka publiczna nabywa umiejętności niezbędne do pracy w:

 • instytucjach samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego;
 • ministerstwach, agencjach i urzędach centralnych,
 • instytucjach międzynarodowych, np. unijnych;
 • instytucjach rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • firmach i korporacjach realizujących zadania publiczne;
 • ośrodkach i wydziałach zarządzających projektami publicznymi;
 • konsultingu i doradztwie w sferze publicznej;
 • instytucjach i firmach specjalizujących się w wykorzystywaniu środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • działach komunikacji społecznej instytucji publicznych i agencjach public relations świadczących usługi dla sektora publicznego;
 • instytucjach specjalistycznych realizujących zadania publiczne (np. z zakresu ubezpieczeń społecznych, polityk sektorowych, partnerstwa lokalnego i in.)
 • organizacjach pozarządowych (organizacjach pożytku publicznego, stowarzyszeniach, organizacjach pracodawców i związkach zawodowych i in.),
 • organizacjach międzynarodowych,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • firmach badawczych,
 • ośrodkach analitycznych (tzw. think-tankach);

I TURA REKRUTACJI

Rejestracja: 06.06.2024-22.07.2024
Rozmowa kwalifikacyjna: 2930.07.2024

Ogłoszenie wyników: 01.08.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 02, 05-06.08.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 07-08.08.2024
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 12-13.08.2024

kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną

II TURA REKRUTACJI (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w I turze)

Rejestracja: 19.08.2024-12.09.2024
Rozmowa kwalifikacyjna: 1920.09.2024

Ogłoszenie wyników: 24.09.2024

Termin przyjmowania dokumentów:
I termin: 25-26.09.2024
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 27, 30.09.2024

Wybierając politykę publiczną…

Program studiów

Szczegółowy program studiów - kliknij tutaj
Skrócony program studiów - kliknij tutaj

Przykładowe przedmioty

 • Teoria i praktyka polityki publicznej
 • Nowe trendy w administracji publicznej
 • Ekonomia sektora publicznego i finanse publiczne
 • Analiza danych w polityce publicznej
 • Debata publiczna i procesy podejmowania decyzji
 • Warsztaty badawcze
 • Polityka publiczna w wybranych państwach
 • Strategie rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową
 • Public relations i marketing w sferze publicznej

Zasady kwalifikacji

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub dyplomu równoważnego.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej w oparciu o artykuł naukowy, który zostanie podany do wiadomości kandydatów na stronie IRK.

Sposób przeliczania punktów:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów w wyniku oceny następujących predyspozycji i umiejętności:

 • analizy zawartości merytorycznej tekstu w kontekście uwarunkowań́ politycznych, historycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych omawianego zjawiska – 0-20 pkt.;
 • rozumienia przyczyn przebiegu oraz prognozowania zjawiska omówionego w tekście – 0-20 pkt.;
 • posługiwania się kategoriami z zakresu polityki publicznej – 0-20 pkt.

Literatura do rozmowy kwalifikacyjnej:

Dyskusja wokół dwóch tekstów z trzech poniższych (kandydat wybiera dwa teksty z poniższej listy)

Czemu warto studiować na WNPiSM?

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. Nasz Wydział zajmuje pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych Perspektywy w kategoriach politologia, stosunki międzynarodowe i nauki o bezpieczeństwie.

Nasi studenci nie tylko zdobywają u nas wszechstronne i przydatne w późniejszym życiu zawodowym wykształcenie, ale też rozwijają swoje zainteresowania i pasje. Co roku kilkuset najlepszych studentów ma okazję wyjechać na kilkumiesięczne studia do liczących się uniwersytetów zagranicznych, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Na Wydziale działa aktywny ruch naukowy, skupiający studentów prowadzących samodzielne badania i realizujących autorskie projekty w kołach naukowych. Najbardziej aktywni studenci mają możliwość zdobycia cennego doświadczenia w ramach struktury prężnego samorządu studentów, którego funkcjonowanie jest ważnym elementem życia akademickiego na Wydziale.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Profesorowie, wykładowcy i pracownicy naszego Wydziału to unikatowy w skali kraju zespół teoretyków i praktyków, aktywnie uczestniczących w życiu publicznym, doskonałych dydaktyków i badaczy, uznanych ekspertów i autorytetów w swoich dziedzinach.

Zobacz co zyskasz wybierając politykę publiczną!

Przyjdź na politykę publiczną jeśli

 • chcesz zdobyć wiedzę pozwalającą na skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych.
 • nie jesteś obojętny na sprawy publiczne.
 • chcesz zrozumieć złożoność zjawisk społecznych i politycznych.
 • w przyszłości planujesz pracować jako badacz społeczny, ekspert czy specjalista w zakresie polityk publicznych.
Kandydat(ka)
Absolwent(ka)

Kandydat(ka)

Jestem zafascynowany(a) sprawami publicznymi. Bliskie są mi tematy związane z polityką wobec różnych problemów i chciał(a)bym zdobyć wiedzę, jak taką politykę realizować.

Absolwent(ka)

Zdobyta wiedza pozwala mi w kompleksowy sposób analizować zjawiska społeczne, co wykorzystuję m. in. w pracy w instytucjach państwowych, fundacjach i innych podmiotach. 

Absolwent naszego kierunku...

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu polityki publicznej w wymiarze lokalnym, krajowymi i ponadnarodowym. Poznaje zasady i metody diagnozowania i definiowania problemów w sferze publicznej, a także uczy się krytycznie analizować procesy ich powstawania i sposoby rozwiązywania. Zdobywa wiedzę o wybranych obszarach szczegółowych polityki publicznej, a także uczy się innowacyjnego kształtowania, strategicznego planowania, implementowania i ewaluowania polityki publicznej. Poznaje zasady i zdobywa umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania i współrządzenia procesem polityki publicznej, tworzenia strategii i projektów w tym zakresie, a także mechanizmów podejmowania decyzji publicznych. Uzyskuje wiedzę o politycznych, społecznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych uwarunkowaniach polityki publicznej. Zdobywa wiedzę i umiejętności metodologiczne i analityczne, w tym z zakresu analizy danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi.

Absolwenci WNPiSM UW

 • Stefan Kołucki - Kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Studia na kierunku polityka społeczna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat polityk publicznych i problemów społecznych. Program studiów otwiera wiele ścieżek kariery, których wspólnym mianownikiem jest działanie dla dobra wspólnego – od specjalistów z zakresu polityki rynku pracy, przez politykę rodzinną, pomoc społeczną, po ubezpieczenia społeczne. Polityka społeczna jest jedną z najważniejszych polityk publicznych, która w obecnych czasach potrzebuje wykwalifikowanej kadry specjalistów. Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zajmuję się wdrażaniem największych publicznych programów dotacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych w Polsce, takich jak Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 czy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 • Klaudia Wolniewicz-Slomka - Pracownik naukowy, Polska Akademia Nauk

  Studia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego otworzyły przede mną drzwi do świata nauki. Dzięki bogatemu programowi nauczania obejmującemu m.in. zagadnienia prawne, gospodarcze czy socjologiczne, oraz możliwości pracy w kameralnych grupach pod okiem doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej zyskałam wiedzę i narzędzia niezbędne do pracy w projektach badawczych. W ostatnich latach miałam możliwość tworzenia i realizowania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych projektów naukowych poświęconych różnym, szczegółowym politykom publicznym (np. edukacyjnej, rodzinnej czy pomocy społecznej). Współpracowałam m.in. z University of Exeter, Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk czy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Jestem przekonana, że to właśnie dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę dzisiaj o mojej pracy zawodowej powiedzieć, że jest interesująca i co chwila przynosi coś nowego.

 • Jan Stola - Prezes, fundacja Youth Organisations for Drug Action

  Prezes fundacji Youth Organisations for Drug Action, założyciel stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. Doradca Komisji Europejski oraz Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości. Kierunek polityka społeczna na WNPiSM to według mnie najbardziej praktyczne studia z obszaru nauk społecznych na UW. Tok nauki pomoże wam zdecydować, czy widzicie się w administracji państwowej, biznesie, czy organizacjach pozarządowych. Czegokolwiek nie wybierzecie, po Instytucie Polityki Społecznej pójdziecie do tej pracy z konkretną wiedzą na temat społeczeństwa, prawa i działania instytucji publicznych. Osobiście, mając przeszło 10 lat doświadczenia w prowadzeniu kilku organizacji w trzecim sektorze, wciąż mam okazję wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki na WNPiSM.

 • Stefan Kołucki - Kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

  Studia na kierunku polityka społeczna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat polityk publicznych i problemów społecznych. Program studiów otwiera wiele ścieżek kariery, których wspólnym mianownikiem jest działanie dla dobra wspólnego – od specjalistów z zakresu polityki rynku pracy, przez politykę rodzinną, pomoc społeczną, po ubezpieczenia społeczne. Polityka społeczna jest jedną z najważniejszych polityk publicznych, która w obecnych czasach potrzebuje wykwalifikowanej kadry specjalistów. Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Zajmuję się wdrażaniem największych publicznych programów dotacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych w Polsce, takich jak Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 czy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 • Klaudia Wolniewicz-Slomka - Pracownik naukowy, Polska Akademia Nauk

  Studia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego otworzyły przede mną drzwi do świata nauki. Dzięki bogatemu programowi nauczania obejmującemu m.in. zagadnienia prawne, gospodarcze czy socjologiczne, oraz możliwości pracy w kameralnych grupach pod okiem doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej zyskałam wiedzę i narzędzia niezbędne do pracy w projektach badawczych. W ostatnich latach miałam możliwość tworzenia i realizowania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych projektów naukowych poświęconych różnym, szczegółowym politykom publicznym (np. edukacyjnej, rodzinnej czy pomocy społecznej). Współpracowałam m.in. z University of Exeter, Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk czy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Jestem przekonana, że to właśnie dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę dzisiaj o mojej pracy zawodowej powiedzieć, że jest interesująca i co chwila przynosi coś nowego.

 • Jan Stola - Prezes, fundacja Youth Organisations for Drug Action

  Prezes fundacji Youth Organisations for Drug Action, założyciel stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. Doradca Komisji Europejski oraz Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości. Kierunek polityka społeczna na WNPiSM to według mnie najbardziej praktyczne studia z obszaru nauk społecznych na UW. Tok nauki pomoże wam zdecydować, czy widzicie się w administracji państwowej, biznesie, czy organizacjach pozarządowych. Czegokolwiek nie wybierzecie, po Instytucie Polityki Społecznej pójdziecie do tej pracy z konkretną wiedzą na temat społeczeństwa, prawa i działania instytucji publicznych. Osobiście, mając przeszło 10 lat doświadczenia w prowadzeniu kilku organizacji w trzecim sektorze, wciąż mam okazję wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki na WNPiSM.

Wybierz studia #1 w Polsce uczące praktycznej wiedzy gwarantujące dobrą pracę pozwalające poznać super ludzi poszerzające Twoje horyzonty |

Wróć na górę