Europeistyka - I stopień

Europeistyka to kierunek dla Ciebie jeśli… szukasz studiów odpowiadających wyzwaniom społecznym i gospodarczym współczesnej Europy
…chcesz realizować projekty w ramach programów europejskich lub założyć firmę w państwie Unii Europejskiej

Ogólna charakterystyka

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych pozwalający zrozumieć zjawiska i procesy polityczne, ekonomiczne i społeczne, szczególnie o charakterze integracyjnym, zachodzące w skali globalnej, regionalnej i państwowej. 

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników maturalnych.

Kandydat może wybrać kierunek:

– europeistyka – profil ogólnoakademicki (studia prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Centrum Europejskie UW).

– europeistyka – integracja europejska – profil praktyczny (studia prowadzone przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW).

Europeistyka – profil ogólnoakademicki

Są to studia nad Europą rozumiane jako studia regionalne. Nie skupiają się tylko na współczesnych zjawiskach i procesach mających miejsce na tym kontynencie – pokazują także rolę i znaczenie Europy w świecie. Europa jest w nich traktowana jako fenomen polityczno-społeczno-kulturowy, jak również prawny.

Zawarcie w programie studiów przedmiotów z 3 dyscyplin (nauk o polityce i administracji, nauk prawnych oraz nauk socjologicznych) ma studentom uzmysłowić bogactwo aparatu analitycznego, które wypracowały te dyscypliny. Zapoznanie się z nimi daje studentom narzędzia do samodzielnej analizy zagadnień związanych z Europą. Ma to na celu ugruntowanie wśród studentów przekonania, że nie należy problemów Europy rozpatrywać wyłącznie z jednej perspektywy. Rozbudowany i odpowiednio dobrany blok przedmiotów humanistycznych stanowi uzupełnienie, poprzez które studenci zaznajamiając się z kulturotwórczymi rezultatami działalności człowieka, poznają siebie i innych, a to prowadzi do szerokiej i pogłębionej wiedzy, której ostatecznym celem jest intelektualna dojrzałość.

Program studiów składa się z 10 modułów: politologicznego, prawnego, społecznego, ekonomicznego, przedmiotów humanistycznych, interdyscyplinarnego, pisania na poziomie akademickim, wymiany poglądów i dyskusji, przygotowania do pracy naukowej, przedmiotów dodatkowych.

Interdyscyplinarna wiedza i praktyczny profil studiów kształtują umiejętność analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich na płaszczyźnie wewnątrzpaństwowej i ponadnarodowej.

Pracowników naukowych i dydaktycznych na europeistyce charakteryzuje to, co najlepsze – młodość, doświadczenie i profesjonalizm. Wykładowcy to uznani badacze i dydaktycy, eksperci z zakresu europeistyki na szczeblu krajowym i międzynarodowym, pracownicy firm doradczych, administracji rządowej oraz samorządowej.

Student na kierunku europeistyka – integracja europejska (profil praktyczny) zobowiązany jest do zrealizowania 720 godzin praktyk.

Przykładowe przedmioty

Podstawy wiedzy o państwie, prawie i polityce

Rynek europejski

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Urzędnik UE

Administracja publiczna w państwach europejskich

Programy i fundusze unijne

Prawo UE

Media w Europie

Absolwenci europeistyki WNPiSM

Absolwent kierunku europeistyka ma wiedzę o państwie, jego ewolucji i strukturze oraz roli we współczesnych procesach integracji i globalizacji, formach i płaszczyznach obecności Unii Europejskiej w międzynarodowych stosunkach politycznych i gospodarczych, strukturze administracyjnej UE i państw europejskich oraz o kompetencjach organów UE, administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie.

Absolwent potrafi obserwować, analizować, interpretować i prognozować procesy i zjawiska społeczne oraz ich praktyczne skutki w szczególności w odniesieniu do zjawisk społeczno-politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej i państw europejskich oraz proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.

Michał Moczydłowski

Specjalista ds. wsparcia sprzedaży,
Zielona-energia.com

Podjęcie studiów na WNPiSM było świetną decyzją. Na swojej studenckiej ścieżce poznałem wielu wartościowych i życzliwych wykładowców, których indywidualne podejście do studenta umożliwiało rozwój tak na prawdę na każdej płaszczyźnie: poszerzenie wiedzy, zdobycie nowych umiejętności i kompetencji. Dzięki tym studiom moje perspektywy i horyzonty znacznie się poszerzyły nie tylko o funkcjonowanie systemu politycznego Unii Europejskiej i państw ją tworzących ale o szereg czynników społeczno-politycznych. Pisząc pracę licencjacką nie spodziewałem się, że już po kilku miesiącach będę mógł wykorzystać zdobytą wiedzę w wymarzonej pracy.

Perspektywy zatrudnienia

Urzędnik UE

Organizacje pozarządowe

Doradca w zakresie finansów i funduszy UE

Administracja rządowa i samorządowa

Doradca w zakresie prawa ue

Pracownik firm doradczych

Wybierz europeistykę już teraz!