Polityka społeczna - II stopień

Studiuj politykę społeczną jeśli… interesujesz się politologią, socjologią, mediami i chcesz połączyć te dziedziny w jeden kierunek.

Zagadnienia kwalifikacyjne

Artykuły naukowe, na podstawie których przeprowadzana jest rozmowa predyspozycyjna (do wyboru):

  • W. Anioł, Transnacjonalizacja polityki społecznej, [w:] Polityka Społeczna, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
  • G. Firlit-Fesnak, Rodziny polskie i polityka rodzinna – stan i kierunki przemian, [w:] Polityka Społeczna, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
  • C. Żołędowski, Przemiany ludnościowe w Polsce – zadania dla polityki społecznej, [w:] Polityka Społeczna, G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN 2018.
  • Ł. Posłuszny, M.P. Karolak, P. Kubicki, Stąpając po niepewnym gruncie.
    Prekaryjność i bezrobocie w pamiętnikach bezrobotnych Polek i Polaków, [w:] Studia Socjologiczne 2020 1 (236).
    http://www.studiasocjologiczne.pl/img_upl/studia_socjologiczne_2020_nr1_s.223_256.pdf

Ogólna charakterystyka

Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, jednak od klasycznej politologii odróżnia ją to, że zajmuje się polityką bezpośrednio kształtującą codzienne życie ludzi

Zmieniający się rynek pracy wciąż zgłasza zapotrzebowanie na dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów studiów wyższych, świadomych potrzeby samokształcenia, podnoszenia kwalifikacji, innowacyjności. Efektywne wykorzystanie środków Unii Europejskiej wymaga przygotowania fachowych kadr, które będą w stanie kompetentnie tworzyć projekty przedsięwzięć i wprowadzać je w życie. Potrzebna jest kadra twórców regionalnych i lokalnych strategii społecznych, ewaluatorów projektów i ich efektów.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra dowolnego kierunku studiów i są realizowane w formie stacjonarnej. Kwalifikacja na studia odbywa się na podstawie wyników rozmowy predyspozycyjnej. Studia trwają cztery semestry.

Studia drugiego stopnia przygotowują do samodzielnego realizowania badań społecznych, przeprowadzania analizy prawnej dokumentów, analizy statystycznej danych ilościowych, tworzenia programów aktywizujących społeczność lokalną, projektowania strategii rozwoju gminy albo kampanii społecznej.

Studenci na kierunku polityka społeczna uczą się kształtować szczegółowe polityki publiczne wobec takich kwestii jak edukacja, ochrona zdrowia, zatrudnienie, migracje i integracja społeczno-kulturowa, mieszkalnictwo, rodzina czy niepełnosprawność.

Współczesne procesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturowe, np. integracja regionalna w Europie, globalizacja i nasilenie migracji międzynarodowych, wzrost aktywności zawodowej kobiet, zmiany wzorów życia rodzinnego, stwarzają nowe problemy i wyzwania, które wymagają innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań. Bez gruntownej i interdyscyplinarnej wiedzy o współczesnym świecie i jego przemianach trudno takie rozwiązania zaproponować.

Wąska specjalizacja odchodzi w przeszłość. Pracownicy i przedsiębiorcy są elastyczni, zmieniają miejsca pracy i kierunki działalności gospodarczej oraz uczą się przez całe zawodowe życie. Studia na polityce społecznej proponują podróż po świecie współczesnych nauk społecznych z wyraźniejszym niż gdzie indziej nastawieniem na problemy życia codziennego i zawodowego ludzi oraz dają wiedzę i umiejętności ich rozwiązywania.

Przykładowe przedmioty

Komunikacja interpersonalna

Zarządzanie projektami

Polityka gospodarcza

Społeczny ustrój pracy

Ewaluacja w polityce społecznej

Międzynarodowa porównawcza polityka społeczna

Lokalny rynek pracy i przedsiębiorczość

Dialog społeczny i obywatelski

Absolwenci polityki społecznej WNPiSM

Absolwent studiów uzyskuje wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej oraz o przyczynach, sposobach diagnozowania, łagodzenia, zapobiegania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych w wymiarze indywidualnym, grupowym, lokalnym, narodowym i ponadnarodowym. Uzyskuje też podstawową wiedzę politologiczną, socjologiczną i ekonomiczną, a także o instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach i funkcjonowaniu instytucji sfery społecznej (ubezpieczenia społeczne, pomoc społeczna, rynek pracy, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe).

Absolwent posiada umiejętności stosowania i rozwijania teoretycznych wskazań polityki społecznej, badania i pogłębiania analizy rzeczywistości społecznej, krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych, prognozowania przebiegu procesów społecznych, projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych, poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej, animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej.

Absolwent posiada umiejętności udzielania wsparcia osobom, rodzinom i grupom wymagającym interwencji, sporządzania projektów socjalnych i ich ewaluacji.

Stefan Kołucki

Kierownik Biura Programów Horyzontalnych,
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Studia na kierunku polityka społeczna pozwalają na zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat polityk publicznych i problemów społecznych.

Program studiów otwiera wiele ścieżek kariery, których wspólnym mianownikiem jest działanie dla dobra wspólnego – od specjalistów z zakresu polityki rynku pracy, przez politykę rodzinną, pomoc społeczną, po ubezpieczenia społeczne.

Polityka społeczna jest jedną z najważniejszych polityk publicznych, która w obecnych czasach potrzebuje wykwalifikowanej kadry specjalistów.

Stefan Kołucki, Kierownik Biura Programów Horyzontalnych, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Zajmuję się wdrażaniem największych publicznych programów dotacyjnych skierowanych do organizacji pozarządowych w Polsce, takich jak Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 czy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

Klaudia Wolniewicz-Slomka

Pracownik naukowy,
Polska Akademia Nauk

Studia w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego otworzyły przede mną drzwi do świata nauki. Dzięki bogatemu programowi nauczania obejmującemu m.in. zagadnienia prawne, gospodarcze czy socjologiczne, oraz możliwości pracy w kameralnych grupach pod okiem doświadczonej kadry naukowo-dydaktycznej zyskałam wiedzę i narzędzia niezbędne do pracy w projektach badawczych. W ostatnich latach miałam możliwość tworzenia i realizowania zarówno krajowych, jak i międzynarodowych projektów naukowych poświęconych różnym, szczegółowym politykom publicznym (np. edukacyjnej, rodzinnej czy pomocy społecznej). Współpracowałam m.in. z University of Exeter, Instytutem Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk czy Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Jestem przekonana, że to właśnie dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mogę dzisiaj o mojej pracy zawodowej powiedzieć, że jest interesująca i co chwila przynosi coś nowego.

Jan Stola

Prezes,
fundacja Youth Organisations for Drug Action

Prezes fundacji Youth Organisations for Drug Action, założyciel stowarzyszenia Społeczna Inicjatywa Narkopolityki. Doradca Komisji Europejski oraz Biura ONZ ds. Narkotyków i Przestępczości.

Kierunek polityka społeczna na WNPiSM to według mnie najbardziej praktyczne studia z obszaru nauk społecznych na UW. Tok nauki pomoże wam zdecydować, czy widzicie się w administracji państwowej, biznesie, czy organizacjach pozarządowych. Czegokolwiek nie wybierzecie, po Instytucie Polityki Społecznej pójdziecie do tej pracy z konkretną wiedzą na temat społeczeństwa, prawa i działania instytucji publicznych. Osobiście, mając przeszło 10 lat doświadczenia w prowadzeniu kilku organizacji w trzecim sektorze, wciąż mam okazję wykorzystywać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas nauki na WNPiSM.

Perspektywy zatrudnienia

Instytucje centralne i lokalne

Agencja doradztwa personalnego

Organizacje międzynarodowe

Firmy ubezpieczeniowe

Organizacje pozarządowe

Firmy badawcze

Wybierz politykę społeczną już teraz!